Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

IXL sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia 30 października 2023 r.  o godzinie 9:00 , w Samorządowym Ośrodku Kultury
w Jarczowie odbędzie się XLI w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja o wynikach analizowanych oświadczeń majątkowych.
 7. Aktualna sytuacja w realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 r. oraz zamierzenia inwestycyjne na rok 2024.
 8. Dyskusja
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów
   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/296/23 Rady Gminy Jarczów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  3. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Jarczów mających charakter cywilnoprawny, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną, postanowienia o stosowaniu z urzędu ulgi umorzenia, a także w sprawie postanowienia o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jarczów i jej jednostkom budżetowym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 10 zł,
  4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok,
  5. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jarczów,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Jarczów,
  7. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  8. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Sprawy różne.

Zamknięcie  obrad.