Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXXVI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

15 marca 2023 r.  o godzinie 9:00

w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

 odbędzie się XXXVI w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2022.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jarczów na lata 2020-2022.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2022 rok.
 10. Dyskusja.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
  2. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Jarczowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych
   w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  4. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  5. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 r.
   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  6. zmieniająca Uchwałę Nr V/39/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  7. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 27 lutego 2019 r.
   ]w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Gminy Jarczów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  8. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarczów na lata 2023-2025,
  9. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Jarczów na lata 2023-2030,
  10. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024,
  11. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2024,
  12. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  13. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
  14. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jarczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na terenie Gminy Jarczów,
  15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
  16. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2023 roku
  17. w sprawie przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie związanym z przebudową, rozbudową drogi nr 3531L Jarczów-Jurów-Machnów Nowy,
  18. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowy Tomaszowskiemu
   z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na: Przebudowie, rozbudowie drogi powiatowej nr 3531L na odcinku od 0+500 km do 1+70 km (1,2 km)
   z miejscowości Jarczów do miejscowości Jurów oraz na odcinku od 2+750 km do 2+832,85 km o długości 182,85 m w miejscowości Jurów,
  19. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  20. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie