Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXXI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

16 września 2022 r.  o godzinie 10:00 ,

w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

 odbędzie się XXXI w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2022:
  • odczytanie opinii RIO,
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu.
 7. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jarczów w roku szkolnym 2021/2022 (w tym sprawozdanie z działalności Gminnego Przedszkola w Jarczowie).
 8. Dyskusja
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 10. Podjęcie pozostałych uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarczów z dnia 30 kwietnia 2021 r. Nr XX/156/21 (Dz. U. Woj. Lub. Poz. 2160) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów,
  2. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarczów na rok szkolny 2022/2023,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/134/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Jarczów,
  4. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok”,
  5. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/220/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
  6. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
  7. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
  8. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
  9. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie