Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • XX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  30 kwietnia 2021 r.  o godzinie 10:00 ,

  w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie odbędzie się XX w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok (materiał do wglądu w Biurze Rady ze względu na obszerność materiałów).
  7. Przedstawienie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2021-2027 (materiał do wglądu w Biurze Rady ze względu na obszerność materiałów).
  8. Przedstawienie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2021 roku.
  9. Przedstawienie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów.
  10. Przedstawienie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów.
  11. Informacja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów.
  12. Informacja o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów.
  13. Informacja na temat ustanowienia symboli Gminy i zasad ich używania.
  14.  
  15. Odpowiedzi na zapytania radnych i spraw podjętych w dyskusji.
  16. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2021-2027,
   2. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/147/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
   3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2021 roku,
   4. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów,
   5. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów,
   6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
   7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów
   8. projekt uchwały Rady Gminy Jarczów w sprawie ustanowienia symboli Gminy i zasad ich używania,
   9. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   10. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  17. Sprawy różne.
  18. Zamknięcie  obrad.
  Czytaj Więcej o: XX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

  Wójt Gminy Jarczów ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Jarczów  i podmiotami działającymi na terenie Gminy Jarczów dotyczących dokumentu: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2021-2027.

  Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia  23 kwietnia  2021 r. w formie:

  1. złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu dokumentów,
  2. złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu dokumentów.

  Opinie w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: gopsjarczow@zamosc.home.pl, opinie w formie papierowej należy przesłać na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie, ul. 3 Maja 24, 24-664 Jarczów.

  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2021 – 2027

  Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2021 – 2027

  Formularz zgłaszania uwag

  Czytaj Więcej o: Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych