Gmina Jarczów

XXXV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
25 stycznia 2023 r.  o godzinie 9:00
w Urzędzie Gminy Jarczów (sala nr 21)
odbędzie się XXXV w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy dotyczące Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów” i konieczności jego rozliczenia.
 6. Zapytania i wnioski radnych.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na: „Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowych nr 3531L i 3533L,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarczów na rzecz Nadleśnictwa Tomaszów,
  3. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
  4. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie  obrad.