Gmina Jarczów

XXXIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia 
 10 listopada 2022 r.  o godzinie 10:00 ,
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie
 odbędzie się XXXIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
  o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Wystąpienie Wójta Gminy Jarczów w sprawie propozycji zmian stawek podatkowych na 2023 rok.
 7. Opinia Komisji Budżetu Rady Gminy Jarczów w sprawie proponowanych stawek podatkowych na 2023 rok.
 8. Dyskusja.
 9. Informacja na temat likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarczowie.
 10.  Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11.  Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
  2. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,
  3. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Jarczowie,
  4. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12.  Sprawy różne.
 13.  Zamknięcie  obrad.