Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Lubelskiego

  W dniu 24 grudnia 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 28 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

  Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego podające do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
   
  Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
   
  Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.
   
  Apelujemy, aby używanie wyrobów pirotechnicznych odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
   
  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
   
  Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Czytaj Więcej o: Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Lubelskiego
 • XXVI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

   

   Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia 30  grudnia 2021 r. 
  o godzinie 10:00 ,
  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, odbędzie się XXVI
  w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029:
   1. odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029,
   2. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,
   3. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
   4. głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
   2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji ws. projektu budżetu gminy na 2022 rok,
   3. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
   4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   5. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2022 rok.
  8. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy oraz planów pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok:
   1. przedstawienie sprawozdań i projektów planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących,
   2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Jarczów oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Jarczów na 2022 rok.
  9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  10. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarczów i przekazanie go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
   2. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
   3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków
    i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
   4. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   5. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  11. Sprawy różne.
  12. Zamknięcie
  Czytaj Więcej o: XXVI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)