Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • V nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

  Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

  Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

  Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
  z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

  Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

  Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

  Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

  Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
  z poprzednich trzech naborów.

  Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

  Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

  Pliki do pobrania w rozwinięciu tej wiadomości: Link

  logo Bezpieczni bez azbestu, Usuwamy azbest bezpłatnie zgłoś się na tle zielonych płyt azbestowych

  Czytaj Więcej o: V nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 • Otwarty konkurs dotyczący realizacji zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Wójt Gminy Jarczów

  ogłasza

  otwarty konkurs ofert dotyczącym realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2021 roku

   

  W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057), prowadzące na terenie gminy Jarczów działalność pożytku publicznego.
  Szczegółowy opis zadań i pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznej:
  Ogłoszenie wraz z załącznikami
  Czytaj Więcej o: Otwarty konkurs dotyczący realizacji zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • XVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  30 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00

  w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie odbędzie się XVIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029:
   1. odczytanie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029
   2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i możliwości sfinansowania deficytu,
   3. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
   4. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  7. UCHWALENIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2021:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
   2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
   3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  8. Informacja z działalności Rady Gminy Jarczów oraz uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok:
   1. przedstawienie informacji z działalności rady i projektu planu pracy Rady przez Przewodniczącego Rady Gminy,
   2. zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
  9. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok:
   1. przedstawienie sprawozdań i projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących oraz ich zatwierdzenie przez Radę Gminy.
  10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  11. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Jarczów Nr VI/45/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
   2. w sprawie ustalenia na rok 2021 dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jarczów,
   3. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jarczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na terenie Gminy Jarczów,
   4. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego,
   6. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/75/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
   7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  12. Sprawy różne.
  13. Zamknięcie obrad.

   

  Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Jarczów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

  Czytaj Więcej o: XVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)