Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

30 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00

w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie odbędzie się XVIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029:
  1. odczytanie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i możliwości sfinansowania deficytu,
  3. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  4. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. UCHWALENIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2021:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Informacja z działalności Rady Gminy Jarczów oraz uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok:
  1. przedstawienie informacji z działalności rady i projektu planu pracy Rady przez Przewodniczącego Rady Gminy,
  2. zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok:
  1. przedstawienie sprawozdań i projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących oraz ich zatwierdzenie przez Radę Gminy.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Podjęcie pozostałych uchwał:
  1. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Jarczów Nr VI/45/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  2. w sprawie ustalenia na rok 2021 dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jarczów,
  3. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jarczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na terenie Gminy Jarczów,
  4. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/75/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
  7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Jarczów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.