Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXXIV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 grudnia 2022 r.  o godzinie 10:00 ,
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie
odbędzie się XXXIV w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029:d
  1. odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029,
  2. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji ws. wieloletniej prognozy finansowej,
  4. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  5. głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji ws. projektu budżetu gminy na 2023 rok,
  3. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2023 rok.
 8. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy oraz planów pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy na 2023 rok:
  1. przedstawienie sprawozdań i projektów planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Jarczów oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Jarczów na 2023 rok.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Podjęcie pozostałych uchwał:
  1.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarczów z dnia 30 kwietnia 2021 r. Nr XX/156/21 ( Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2160) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów,
  2. w sprawie wyboru opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na: „Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 351L na odcinku z miejscowości Jarczów do miejscowości Jurów od 0+500 km do 1+700 km (1,2 km), oraz drogi powiatowej Nr 3533L, na odcinku z miejscowości Chodywańce do miejscowości Plebanka od 0+040 km do 2+300 km (2,26 km),
  5. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
   i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie