Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE
            Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
24 czerwca 2022 r.  o godzinie 11:00 ,
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie
 odbędzie się XXX w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów (sesja absolutoryjna).

 

 1. Proponowany porządek obrad na sesję absolutoryjną:
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Zapytania i wnioski radnych.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jarczów za 2021 rok.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Jarczów.
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 9. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
 12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 13. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 17. Dyskusja
 18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jarczów z wykonania budżetu za 2021 rok.
 19. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 20. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 21. Podjęcie pozostałych uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/219/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2022 roku,
  2. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach działających na terenie Gminy Jarczów,
  3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022,
  4. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/220/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie