VIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023
Dodane przez Admin dnia Wrzesień 06 2019 14:21:32
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
13 września 2019r.
o godzinie 10:00
odbędzie się VIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2019 roku.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów w roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Jarczów (w tym Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedszkola w Jarczowie za 2018 rok).
 9. Zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Informacja przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim dotycząca ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 12. Dyskusja.
 13. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu:
  • podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego,
  • przerwa,
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • zapoznanie się Rady Gminy z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika,
  • przeprowadzenie tajnego głosowania,
  • podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.
 14. Sprawy różne.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok”,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarczów,
  3. uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXII/120/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jarczów
 16. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.