Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jarczów
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 27 2019 14:54:06
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 czerwca 2019r.
o godzinie 9:00
odbędzie się nadzwyczajna sesja (VII w bieżącej kadencji)
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Głosowanie nad uchyleniem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 10. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jarczów za rok poprzedni.
 11. Debata nad raportem o stanie Gminy Jarczów.
  1. Głosy radnych;
  2. Głosy mieszkańców.
 12. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 13. Głosowanie nad uchyleniem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów z tytułu wykonania budżetu za 2018 roku.
 14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
 15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 16. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
 17. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
 18. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 19. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 20. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 21. Dyskusja.
 22. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok.
 23. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 24. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą sali 21 Urzędu Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.