VI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 10 2019 11:53:28
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
17 czerwca 2019r.
o godzinie 10:00
odbędzie się VI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jarczów za rok poprzedni.
 10. Debata nad raportem o stanie Gminy Jarczów.
  1. Głosy radnych;
  2. Głosy mieszkańców.
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
 15. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
 16. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 17. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 18. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 19. Dyskusja.
 20. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 21. Przerwa.
 22. Zapoznanie się Rady Gminy z wynikami audytu przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Jarczów.
 23. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 24. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 25. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jarczów,
  2. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/77/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jarczów,
  3. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jarczów na lata 2019-2022",
  4. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  5. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  6. w sprawie podjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2019 roku,
  7. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarczów,
  8. w sprawie zmian w uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
  9. inne uchwały.
 26. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.