V Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023
Dodane przez Admin dnia Luty 19 2019 14:00:41
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
27 lutego 2019r.
o godzinie 9:00
odbędzie się V w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji, oraz:
  1. informacja o zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”,
  2. informacja o dofinansowaniu zakupu samochodu służbowego dla KPP w Tomaszowie Lubelskim.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2018r.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawiania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy,
  • w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zamość, (w zakresie korzystania z Izby Wytrzeźwień),
  • w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu,
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarczów oraz ustalenie ich obwodów,
  • w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jarczów,
  • w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jarczów,
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie zmian w uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 11. Sprawy różne
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.