II Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023
Dodane przez Admin dnia Listopad 23 2018 14:03:12
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
30 listopada 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się II w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 12 października 2018r. i z sesji z dnia 21 listopada 2018r..
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i ustalenie przedmiotu ich działania – podjęcie stosownych uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
  2. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jarczów
   • Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
   • Komisja Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ochrony Przeciwpożarowej
  3. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Uchwała w sprawie powołania składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej.
 8. Przerwa (w przerwie obrad planowane jest odbycie wspólnych posiedzeń wszystkich komisji w celu rozpatrzenia spraw dotyczących uchwał podatkowych na 2019 rok oraz wydanie stosownych opinii).
 9. Podjęcie pozostałych uchwał:
  • w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok” ;
  • w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/196/18 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jarczów;
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 10. Dyskusja
 11. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w w sali 21 Urzędu Gminy Jarczów, przy ul. 3 Maja 24

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.