XXXI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018
Dodane przez Admin dnia Sierpień 07 2018 11:52:35
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 sierpnia 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXXI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  2. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jarczów,
  4. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 11. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie