Portal Gminy Jarczów

VI Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Folder turystyczny po Powiecie Tomaszowskim

Wersja elektroniczna folderu turystycznego po Powiecie Tomaszowskim, wydawnictwo finansowane było za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie". Projekt napisany był przez tomaszowskie Starostwo Powiatowe, który zrealizowała Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze".
  Projekt obejmował działania jak:
 • wydanie Przewodnika po Roztoczu
 • wydanie folderów turystycznych po Powiecie Tomaszowskim (3 wersje językowe; polska, angielska i niemiecka)
 • wydanie mapy turystycznej Powiatu Tomaszowskiego gdzie naniesiono także nowy autorski produkt turystyczny: Południowo-Wschodni Szlak Archeologiczny tworzony przez LOT "Roztocze".
Wersja polska:
http://roztoczewita.pl/wp-content/uploads/2018/07/powiat_tomaszowski_wersja_polska_2018.pdf

English version:
http://roztoczewita.pl/wp-content/uploads/2018/07/powiat_tomaszowski_wersja_angielska_2018.pdf

Deutsche Version:
http://roztoczewita.pl/wp-content/uploads/2018/07/powiat_tomaszowski_wersja_niemiecka_2018.pdf

Mapa Turystyczna Powiatu Tomaszowskiego

Plan polowań Koło łowieckie Nr 11 Bażant

Ostrzeżenie o możliwych oblodzeniach 13-14.12.2018

Od godz. 18:00 dnia 13.12.2018 do godz. 10:00 dnia 14.12.2018
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C.

III Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
28 grudnia 2018r.
o godzinie 11:00
odbędzie się III w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. UCHWALENIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2019
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
  • przedstawienie projektu planu pracy Rady przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady
  • przedstawienie projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie pozostałych uchwał:
  • w sprawie wystąpienia Gminy Jarczów ze Stowarzyszenia "G6 Grzędy Sokalskiej" działającego jako Lokalna Grupa Działania,
  • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”,
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  • w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Pomóż dzieciom przetrwać zimę aukcja charytatywna w Lubelskim Urzedzie Wojewódzkim

Zaproszenie na XVII Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

TUKS "Sokół Mechanik" sekcja tenisa stołowego zaprasza wszystkich chętnych uczniów z Powiatu Tomaszowskiego na XVII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty, które zostaną rozegrane w dniu 20 grudnia 2018r. w sali ZS1 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Wyspiańskiego 8.
Więcej szczegół€w w załączonym regulaminie:
Regulamin XVII Mistrzostw
Strona www:TUKS "Sokół Mechanik"

Ostrzeżenie o marznących opadach 01-02.12.2018 oraz 06-07.12.2018

II Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
30 listopada 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się II w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 12 października 2018r. i z sesji z dnia 21 listopada 2018r..
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i ustalenie przedmiotu ich działania – podjęcie stosownych uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
  2. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jarczów
   • Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
   • Komisja Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ochrony Przeciwpożarowej
  3. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Uchwała w sprawie powołania składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej.
 8. Przerwa (w przerwie obrad planowane jest odbycie wspólnych posiedzeń wszystkich komisji w celu rozpatrzenia spraw dotyczących uchwał podatkowych na 2019 rok oraz wydanie stosownych opinii).
 9. Podjęcie pozostałych uchwał:
  • w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok” ;
  • w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/196/18 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jarczów;
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 10. Dyskusja
 11. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w w sali 21 Urzędu Gminy Jarczów, przy ul. 3 Maja 24

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Informacja o zawarciu umowy w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

I Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
21 listopada 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się I w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II
w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmnin kadencji 2018 - 2023


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Wybór wiceprzewodniczącego/cych Rady Gminy.
 7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,597,308 Unikalnych wizyt