Portal Gminy Jarczów

Informacja dotycząca obowiązku badania przedubojowego świń


Harmonogram zebrań sołeckich w 2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu 2019r.

Polowania koła łowieckiego Nr 8 Łoś w Lublinie (styczeń 2019) oraz polowanie koła Nr 32 "Lis" w Tomaszowie Lubelskim

Wykaz planowanych dyżurów na 2019r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego

Obwieszczenie Wojewody dot. używania materiałów pirotechnicznych w 2018r.

VI Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Folder turystyczny po Powiecie Tomaszowskim

Wersja elektroniczna folderu turystycznego po Powiecie Tomaszowskim, wydawnictwo finansowane było za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie". Projekt napisany był przez tomaszowskie Starostwo Powiatowe, który zrealizowała Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze".
  Projekt obejmował działania jak:
 • wydanie Przewodnika po Roztoczu
 • wydanie folderów turystycznych po Powiecie Tomaszowskim (3 wersje językowe; polska, angielska i niemiecka)
 • wydanie mapy turystycznej Powiatu Tomaszowskiego gdzie naniesiono także nowy autorski produkt turystyczny: Południowo-Wschodni Szlak Archeologiczny tworzony przez LOT "Roztocze".
Wersja polska:
http://roztoczewita.pl/wp-content/uploads/2018/07/powiat_tomaszowski_wersja_polska_2018.pdf

English version:
http://roztoczewita.pl/wp-content/uploads/2018/07/powiat_tomaszowski_wersja_angielska_2018.pdf

Deutsche Version:
http://roztoczewita.pl/wp-content/uploads/2018/07/powiat_tomaszowski_wersja_niemiecka_2018.pdf

Mapa Turystyczna Powiatu Tomaszowskiego

Plan polowań Koło łowieckie Nr 11 Bażant

Ostrzeżenie o możliwych oblodzeniach 13-14.12.2018

Od godz. 18:00 dnia 13.12.2018 do godz. 10:00 dnia 14.12.2018
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C.

III Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
28 grudnia 2018r.
o godzinie 11:00
odbędzie się III w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. UCHWALENIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2019
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
  • przedstawienie projektu planu pracy Rady przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady
  • przedstawienie projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie pozostałych uchwał:
  • w sprawie wystąpienia Gminy Jarczów ze Stowarzyszenia "G6 Grzędy Sokalskiej" działającego jako Lokalna Grupa Działania,
  • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”,
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  • w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,573,442 Unikalnych wizyt