Portal Gminy Jarczów

Możliwość oddania krwi w czasie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Plany polowań Kół Łowieckich działających na terenie gminy Jarczów

11 listopada 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o złożonej ofercie w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o ofercie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarczowie złożonej w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
pn: OSP Jarczów szkoli, uczy, pomaga - zadanie edukacyjne oraz szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa"
prowadzonym w okresie od 25.11.2018 do 31.12.2018r.


Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Jarczów: www.ugjarczow.bip.lubelskie.pl

Prace nad projektem uchwały ws. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019"stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/18 Wójta Gminy Jarczów z dnia 26 października 2018 r.

Więcej informacji

Spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze

Informujemy o spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu "Czyste Powietrze",
które odbędzie się 26 października 2018 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Rozpoczęcie spotkania godzina 18:00

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
Harmonogram spotkań
Ulotka informacyjna

Przekazanie sprzętu dla OSP Jarczów


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości


Dnia 16 października 2018r. został przekazany dla OSP Jarczów sprzęt i wyposażenie ratownicze dla OSP Jarczowie uzyskany w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).


Dofinansowanie dla Gminy Jarczów wyniosło: 55 935,00 złDrugi nabór Zgłoszeń Lokalizacji - usuń azbest bezpłatnie


Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018r. do dnia 30.11.2018r.

Bezpieczni bez azbestu - film informacyjny projektu

Więcej in formacji na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie lokalizacji i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu)
Oświadczenie o braku sprzeciwu
Regulamin wraz z załącznikami

Kampania społeczna: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

XXXIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
12 października 2018r.
o godzinie 12:00
odbędzie się XXXIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jarczów za okres 2014-2018.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za okres 2014-2018.
 7. Informacja o realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017-2018 w gminie Jarczów.
 8. Informacja w złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy za 2017 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski radnych.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informacja o 1 posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,482,075 Unikalnych wizyt