Portal Gminy Jarczów

AKROPOL - program stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich

Na prośbę "Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC" zamieszczamy poniższe ogłoszenie:


AKROPOL – program stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich, WYSTARTOWAŁ!!!


"2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.

Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w województwie (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie). Dodatkowo fundacja rozwija pasje stypendystów AKROPOLu organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych.

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są mieszkańcami terenów wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego (850 zł/netto na członka rodziny), i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,75 bądź są finalistami kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Aby ubiegać się o stypendia AKROPOL należy wypełnić formularz on-line, który przesłany zostanie AUTOMATYCZNIE do właściwego Koordynatora Wojewódzkiego naszej Fundacji oraz  sprawdzić stronę www naszej Fundacji w dniu 30 marca  2012 roku, aby zapoznać się z wynikami pierwszej fazy rekrutacji.


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze on-line dostępne są na stronie www.efc.edu.pl.
Dodatkowe informacje:
Maciej Ziółkowski
Koordynator Wojewódzki Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC
tel. +48 696-648-119
mziolkowski@efc.edu.pl

Urząd Skarbowy zaprasza

Nabór kandydatów na szkolenie dla kandydatów na pilota wycieczek

Na prośbę Lubelskiej Fundacji Odnowy Zabytków zamieszczamy poniższe ogłoszenie

Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków rozpoczęła nabór na szkolenie dla kandydatów na pilotów wycieczek.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące w branżach: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, organizacją imprez turystycznych i zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub prowadzące własną działalność w ww. branżach na terenie województwa lubelskiego.
Projekt „Nowe kompetencje pracowników branży turystycznej w województwie lubelskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły…
Plakat

Zmiana terminów przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy.

Wójt Gminy Jarczów informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w następujących terminach:
 • od 1 lutego 2012r. do 29 lutego 2012r. wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r
 • od 1 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012r. do 31 lipca 2012r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku wynosi 81,70 zł / 1 ha użytków rolnych

Gospodarka odpadami

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jarczów:
 1. Opis procedury
 2. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jarczów jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

  Wniosek powinien zawierać:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;


  Do wniosku dołącza się:
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

  Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 3. Efekt załatwienia sprawy
  • nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;
  • odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:
   • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
   • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

  Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 4. Sprawę prowadzi i informacji udziela:
 5. Urząd Gminy Jarczów
  ul. 3 Maja 24
  22-664 Jarczów
  tel. 84 663 45 19
  Godziny pracy:
  poniedziałek – piatek: 7:00- 15:00

 6. Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie dokumentów w/g załączonych wzorów.

 7. Wniosek można złożyć:
  • listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy),
  • osobiście.

 8. Termin załatwienia sprawy:

 9. 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

  Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.


 10. Opłaty
 11. Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,001))zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy w Jarczowie, nr rachunku 29 9639 1035 2001 0000 0143 0001

  1) Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Jarczów zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, podwarunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012r.
  Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy w Jarczowie, nr rachunku 29 9639 1035 2001 0000 0143 0001

  W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

 12. Tryb odwoławczy
 13. Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 14. Akty prawne dotyczące sprawy:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Wzory:
Wniosek o wpis do rejestru
Oświadczenie odpady
Wniosek o zmianę do wpisu

XII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 grudnia 2011r.
o godzinie 10:00
odbędzie się XII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwalenie budżetu Gminy na 2012 rok
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  • odczytanie opinii komisji stałych, wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Informacja z działalności Rady Gminy za 2011 rok
  • wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2011 rok
  • wystąpienie przewodniczących komisji.
 12. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2012 rok
  • przedstawienie projektu planu pracy Rady przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2012 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady
  • przedstawienie projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok,
  3. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 16. Zamknięcie obrad


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

Mieszkańcy Gminy Jarczów


W związku z realizacją projektu: Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Gmina Jarczów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych w 2012 roku.

Termin składania wniosków razem z innymi wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Jarczów w terminie do 16 stycznia 2012 r. Wniosek o dofinansowanie można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Jarczów w godzinach pracy lub pobrać ze strony urzędu korzystając z linków zamieszczonych na końcu tej informacji

Informację w tym temacie można otrzymać telefonicznie pod nomerem (84) 663 45 79.

Wymaganym dokumentem przy składaniu wniosku jest dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim lub pozwolenie na budowę.


Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
Wniosek
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” rozstrzygnięty!


Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” zorganizowany był przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W terminie do 21 października 2011 r. wpłynęło 5 aplikacji konkursowych zgłoszonych przez: Gminę Mełgiew, Gminę Łuków, Gmina Wisznice, LGD „Dolina Wieprza i Poru” oraz Powiat Tomaszowski.

Dnia 24 października w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Lubartowskiej 74 A odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej oceniającej aplikacje zgłoszone do konkursu. W wyniku obrad trzech niezależnych ekspertów, spośród pięciu zgłoszonych aplikacji wyłoniono trzy, które znalazły się w gronie Laureatów Konkursu:
 1. Partnerstwo "Dolina Zielawy i Piwonii", lider - Gmina Wisznice, partnerzy: Gmina Jabłoń, Gmina Rossosz, Gmina Podedwórze, Gmina Sosnówka, Gmina Parczew, Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, LGD „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszenie Razem dla Parczewa, Eko-Triomix Sp. z o.o., DMG Sp. z o.o. Zgłoszona aplikacja otrzymała 85 pkt.

 2. Partnerstwo Powiatu Tomaszowskiego, lider – Powiat Tomaszowski, partnerzy: Miasto Tomaszów Lubelski, Gminy: Łaszczów, Lubycza Królewska, Jarczów, Krynice, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Telatyn, LGD „Roztocze Tomaszowskie”, Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. Zgłoszona aplikacja otrzymała 80 pkt.

 3. Partnerstwo Energetyczne Powiatu Łukowskiego i Ryckiego, lider - Gmina Łuków, partnerzy: Gmina Adamów, Gmina Kłoczew, Gmina Krzywda, Gmina Stanin, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Nowodwór, Wojcieszków, Miasto Stoczek Łukowski, LGD „Razem ku lepszej przyszłości”. Zgłoszona aplikacja otrzymała 75,33 pkt.


Każdy Laureat konkursu otrzymuje wsparcie w dalszej części realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” w formie:
 1. Udziału 12 przedstawicieli partnerstwa (jednostki samorządu terytorialnego – jst i organizacje pozarządowe - op) w dwóch wizytach studialnych, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Celem wizyt będzie prezentacja dobrych praktyk polskich jst, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE;
 2. Udziału 12 przedstawicieli partnerstwa (jst i op) w wyjazdowych dwudniowych seminariach, których celem będzie rozwój współpracy w ramach partnerstw;
 3. Opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE dla powiatów, które swoim działaniem obejmie zwycięskie partnerstwo. Strategie zostaną opracowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przez ekspertów w okresie od lutego do maja 2012 roku. W ich opracowanie będą zaangażowani przedstawiciele partnerstwa (12 osób reprezentujących jst i op). Zostanie dla nich zorganizowane dwudniowe wyjazdowe spotkanie robocze. Opracowana Strategia zarządzania zmianą gospodarczą zostanie umieszczona na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i będzie popularyzowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny jako dobra praktyka regionalna;
 4. 800 egzemplarzy dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą wydanych w celach informacyjnych i promocyjnych.

Ponadto, każde zwycięskie partnerstwo ma możliwość przeprowadzenia prezentacji swojej lokalnej koncepcji współpracy w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE, m.in.:
 • podczas seminarium poświęconego odnawialnym źródłom energii i poprawie efektywności energetycznej, które zostanie zorganizowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011,
 • podczas Konferencji regionalnej na zakończenie realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku.

Dodatkowo laureaci konkursu będą promowani na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl oraz w lokalnych mediach.

XI Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
8 grudnia 2011r.
o godzinie 11:00
odbędzie się XI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski radnych.
 7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów dla realizacji farm wiatrowych na terenie sołectwa: Nowy Przeorsk, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek-Kolonia, Wierszczyca, Gródek, Łubcze.
  • dyskusja,
  • podjęcie stosownej uchwały.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali numer 21 w budynku Urzędu Gminy Jarczów

Konkurs "Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego"

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” organizowanym w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”. Realizacja Konkursu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.

III Powiatowy Piknik Sołtysów

Stowarzyszenie - Zrzeszenie Sołtysów RP w Tomaszowie Lubelskim
Wójt GMiny Jarczów, Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie
Starosta Tomaszowski


Zapraszają
na
III Powiatowy Piknik Sołtysów

który odbędzie się dnia 25 września 2011 roku
w JarczowieProgram:
11:00 – Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jarczowie
12:15 – zwiedzanie zabytkowej cerkwi pw. Św. Mikołaja
12:30 – część oficjalna
13:00 – część artystyczna:
 • Zespół Bravo
 • Rapsodia – chór nauczycieli z Lubyczy Królewskiej
 • Zespoły KGW z Gminy Jarczów – "Jarczowianki" z Jarczowa, "Uśmiech" z Jarczowa - Kolonii Pierwszej, "Czerwona Jarzębina" z Jarczowa – Kolonii Drugiej
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,759,751 Unikalnych wizyt