Portal Gminy Jarczów

V Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
27 lutego 2019r.
o godzinie 9:00
odbędzie się V w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji, oraz:
  1. informacja o zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”,
  2. informacja o dofinansowaniu zakupu samochodu służbowego dla KPP w Tomaszowie Lubelskim.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2018r.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawiania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy,
  • w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zamość, (w zakresie korzystania z Izby Wytrzeźwień),
  • w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu,
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarczów oraz ustalenie ich obwodów,
  • w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jarczów,
  • w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jarczów,
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie zmian w uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 11. Sprawy różne
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy wszystkich rolników z terenu Gminy do współpracy
z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Lublinie

www.oschr.pl

Miejsce przyjazne turystom w Rogóźnie

Rusza nowa inwestycja w Rogóźnie. Dzięki nowemu zagospodarowaniu terenu zbiornika wodnego w Rogóźnie (gmina Tomaszów Lubelski) miejsce będzie wspaniale przygotowane dla turystów jak i wędkarzy.

Inwestycja zostanie zakończona w 2019 r. W ramach operacji zostaną wykonane: promenada drewniana z miejscami do odpoczynku, wiata z miejscem na ognisko, pomosty z ławkami wchodzące w głąb zbiornika wodnego, elementy małej infrastruktury tj.: ławki drewniane, tablice edukacyjne, kosze na śmieci, nawierzchnia żwirowa.


Źródło: http://roztoczewita.pl/miejsce-przyjazne-turystom-w-rogoznie/

Bajkowe Ferie Zimowe 15-22.02.2019r. w SOK Jarczów

Ferie 2019

Bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informuje, iż organizuje spotkania informacyjne skierowane do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby rozwinąć swoją firmę przy pomocy Funduszy Europejskich.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich, zarówno tych którzy dopiero planują swoich sił w biznesie oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać środki na rozwój działalności gospodarczej i dowiedzieć się jakie są formy realizacji pomysłów przy udziale Funduszy Europejskich.
Spotkania są bezpłatne.
Na spotkaniu dla osób ubiegających się o środki na samozatrudnienie przewidziane są konsultacje z pisania biznesplanów.
Terminy spotkań:

Turniej Halowej Piłki Nożnej 30+ o Puchar Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego

Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o otwartym konkursie

Wójt Gminy Jarczów ogłasza otwarty konkurs ofert
dotyczący powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2019 roku
Treść ogłoszenia: www.ugjarczow.bip.lubelskie.pl

XXXI Bieg Hetmański

IV Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
18 stycznia 2019r.
o godzinie 9:00
odbędzie się IV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja na temat sytuacji demograficznej w Szkole Podstawowej w Chodywańcach.
 9. Przedstawienie opinii przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ochrony Przeciwpożarowej, w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkole Podstawowej w Chodywańcach.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały: w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chodywańcach w Szkołę Filialną w Chodywańcach.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów.
 13. Przedstawienie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Jarczów dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli będących mieszkańcami Gminy Jarczów,
  2. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Jarczów,
  3. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
  4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Staży Pożarnych w działaniach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach.
 14. Dyskusja na temat sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów oraz nad projektami przedstawionych uchwał.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Jarczów dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli będących mieszkańcami Gminy Jarczów,
  2. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Jarczów,
  3. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
  4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Staży Pożarnych w działaniach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Ostrzeżenie o silnych mrozach na terenie województwa lubelskiego

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,573,460 Unikalnych wizyt