Portal Gminy Jarczów

Festiwal Trzech Kultur

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jarczowie

Wójt Gminy i Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Jarczowie
uprzejmie zaprasza


na

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jarczowie
które odbędą się
dnia 17 czerwca 2012 roku o godzinie 13:00
na boisku szkolnym w Jarczowie


Porządek zawodów:
 1. Powitanie uczestników
 2. Wręczenie odznaczeń strażackich
 3. Zawody strażackie
 4. Podsumowanie zawodów
 5. Grochówka strażacka

Nabór Wniosków w ramach G6 Grzędy Sokalskiej

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


Małe Projekty
(limit dostępnych środków 127 731,35 zł)


Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz

www.stowarzyszenieg6.pl/projekty3/mp/

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków 69 365,69 zł)


Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Pobierz
Ekonomiczny Plan Operacji Pobierz
Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu Operacji Pobierz
Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz
Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy Pobierz
Oświadczenie Pobierz
Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis Pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego prowadzenie działalności Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz

www.stowarzyszenieg6.pl/projekty3/tw/

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków 191 000,00 zł)


Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Pobierz
Ekonomiczny Plan Operacyjny Pobierz
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacyjnego Pobierz
Oświadczenie o uzyskanej pomocy de mininims Pobierz
Oświadczenie Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz

www.stowarzyszenieg6.pl/projekty3/roz/
XV Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
13 czerwca 2012r.
o godzinie 11:00
odbędzie się XV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 10. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.
 11. Zapoznanie się Rady Gminy z informacją o stanie mienia Gminy.
 12. Zapoznanie się Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 13. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 14. Dyskusja
 15. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Idę do przedszkola” oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację,
  2. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „lepszy start-większe szanse” oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację,
  3. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Jarczowie,
  4. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.
 19. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Konkurs na stanowisko Specjalista ds. finansowych w ramach projektu: Idę do przedszkola

Gmina Jarczów ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych w ramach projektu : „Idę do przedszkola”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Szczegółowe ogłoszenie: Pobierz (*.pdf)

Gmina Jarczów ogłaKonkurs na stanowisko Koordynatora projektu pn: Idę do przedszkola

Gmina Jarczów ogłasza konkurs na stanowisko:

Koordynatora projektu pn: „Idę do przedszkola” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Szczegółowe ogłoszenie: Pobierz (*.pdf)

"Idę do przedszkola"

Uprzejmie informujemy, że Gmina Jarczów uzyskała dofinansowanie zadania pod nazwą: "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Po negocjacjach które odbyły się 11 maja 2012r. kwota dofinansowania i wartość całej inwestycji przedstawiają się następująco:
Kwota dofinansowania: 589 631,40 zł
Całkowita wartość tej operacji: 693 684,00 zł

Uchwała Zarządu Województwa - pobierz
Lista rankingowa operacji - pobierz
Strona internetowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl


Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

XIV sesja Rady Gminy Jarczów

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
26 kwietnia 2012r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XIV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Jarczów za lata 2009-2011 oraz prognozy na rok 2012.
 9. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
 10. Dyskusja
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Jarczów informuje, że w dniu 9 marca 2012 roku w budynku Urzędu Gminy w Jarczowie przy ul. 3 Maja 24 został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 9 marca 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz Działek

Obwieszczenie Wójta Gminy Jarczów

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "BUDOWIE PARKU ELEKTROWNI WIATROWYCH NA TERENIE GMINY JARCZÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Obwieszczenie (w pliku *.pdf): Treść Obwieszczenia
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,709,473 Unikalnych wizyt