Portal Gminy Jarczów

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 2011r.

Dnia 05 marca 2011 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie odbył się Julileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego następujących par:
 1. Halina i Bronisław Bajek Jarczów
 2. Lucyna i Henryk Buczak Łubcze
 3. Leokadia i Edward Daczyszyn Korhynie
 4. Stanisława i Bolesław Dziuba Gródek
 5. Halina i Marian Gorzko Wierszczyca
 6. Kazimiera i Julian Hajduk Jarczów-Kolonia Pierwsza
 7. Stefania i Mieczysław Jenduła Gródek-Kolonia
 8. Alfreda i Stanisław Kamiński Wola Gródecka
 9. Marianna i Bolesław Kielar Wierszczyca
 10. Kazimiera i Tadeusz Knap Gródek-Kolonia
 11. Wanda i Benedykt Kopciuch Jarczów-Kolonia Pierwsza
 12. Stefania i Bronisław Korbecki Jarczów-Kolonia Pierwsza
 13. Cecylia i Adolf Kozyra Łubcze
 14. Eugenia i Tadeusz Kozyra Łubcze
 15. Eugenia i Antoni Kubiszyn Chodywańce
 16. Helena i Jan Kusiak Łubcze
 17. Janina i Zdzisław Maryńczak Chodywańce
 18. Krystyna i Adam Międlarz Nedeżów
 19. Bronisława i Stefan Puchacz Zawady
 20. Janina i Jan Syrtów Zawady
 21. Czesława i Julian Szopa Łubcze
 22. Kazimiera i Albin Trześniowski Szlatyn
 23. Maria i Jan Zyza Szlatyn
Swoją obenością zaszczycili: Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Krzysztof Szwal, Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego – Jan Dawidowski, Wójt Gminy Jarczów - Zdzisław Wojnar, Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Kowalski. Uroczystość uświetniła Schola młodzieżowa "Promyczki" działająca przy Parafii w Chodywańcach, Młodzież z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie oraz Kapela Ludowa z Werbkowic.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.
Wszelkie informacje dotyczące tegoż spisu znajdują się na niżej podanych stronach internetowych:
www.stat.gov.pl
www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm
www.stat.gov.pl/lublin/index_PLK_HTML.htm

Natomiast w dniach od 1 do 17 marca 2011r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy.
Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem: Komunikat w sprawie obchodu przedspisowego

Ulotkę zawierającą informacje na temat NSP2011 można pobrać pod tym linkiem: Ulotka NSP 2011 (plik *.pdf)

Aby obejrzeć poniższe plakaty w większym formacie należy kliknąć na wybrany plakat.

IV Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
24 lutego 2011r.
o godzinie 10:00
odbędzie się IV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Zatwierdzenie planu sieci szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych i granic ich obwodu w roku szkolnym 2011/2012
 9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
 10. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Jarczów na lata 2011-2015 pod nazwą „Rodzina bez przemocy”, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki,
  2. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Konkurs ofert upowszechnianie kultury i sportu

Wójt Gminy Jarczów
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Pełna treść ogłoszenia: www.jarczow.netbip.pl

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kopertach zamkniętych w sekretariacie Urzędu Gminy Jarczów, z zaznaczeniem na kopercie nazwy zadania, którego Oferta dotyczy.
 2. Termin składania Ofert do dnia  15 marca 2011 r. - do godz. 800.
 3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25 )
 4. Do Oferty należy załączyć :
  • aktualny odpis z rejestru,
  • statut.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Oferty niekompletne lub z brakami i błędami formalno - rachunkowymi, nie będą brały udziału w dalszej procedurze konkursowej. 

III Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 grudnia 2010r.
o godzinie 10:00
odbędzie się III w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego nieobecnego na I i II sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.
 10. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010,
  2. w sprawie programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jarczów.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

II Sesja Rady Gminy - złożenie ślubowania przez Wójta

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 grudnia 2010r.
o godzinie 10:00
odbędzie się II w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na I sesji Rady Gminy.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i ustalenie przedmiotu ich działania.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu w Jarczowie,
  2. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 9. Dyskusja.
 10. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

I Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
2 grudnia 2010r.
o godzinie 09:00
odbędzie się I w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym tematem porządku obrad będzie:
1) złożenie ślubowania przez radnych,
2) ukonstytuowanie się Rady Gminy.

Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów

Uprzejmie informujemy, że Gmina Jarczów uzyskała dofinansowanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013"

Kwota dofinansowania: 339 500,00 zł
Całkowita wartość tej operacji: 628 913,36 zł


Lista operacji - pobierz
Ogłoszenie na stronach Lubelskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich www.prow.lubelskie.pl

"Aktywni Obywatele - Aktywne Obywatelki"

W dniu 8 listopada w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się uroczyste seminarium połączone z otwarciem Punktu Porad Prawnych i Obywatelskich w Tomaszowie Lubelskim i w Biłgoraju. Zapraszamy do udziału w seminarium oraz do korzystania z bezpłatnych porad świadczonych w ramach PPPiO


Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Gminą Biłgoraj, Gminą Tomaszów Lubelski oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego NIWA realizuje projekt pt. „Aktywni Obywatele – Aktywne Obywatelki”, w ramach którego mieszkańcy i podmioty z powiatów biłgorajskiego i tomaszowskiego będą mogli korzystać od listopada br. do końca lipca 2013 roku z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

W ramach projektu z porad korzystać będą mogły zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, jak i podmioty administracji publicznej. Funkcjonowanie punktu porad w Tomaszowie Lubelskim zainaugurowane zostanie uroczystym seminarium, które odbędzie się: 8 listopada br od godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Tomaszowie Lubelskim W ramach seminariów przewidziane są następujące prelekcje:
• Porady prawne i obywatelskie – kto może skorzystać, jak możemy pomóc?
• Jak założyć stowarzyszenie lub fundację?
• Jak działać zgodnie z prawem w organizacji pozarządowej? – odpowiedzialność prawna osób wchodzących do zarządów i organów nadzorujących w NGO.
Udział w seminariach jest bezpłatny. Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej.

Program seminarium Tomaszów Lubelski
Formularz seminarium Tomaszów Lubelski

Formularze prosimy przesłać mailem lub faxem do dnia 4 listopada br włącznie:
Fundacja Aktywności Obywatelskiej, tel./fax. 81 532 25 52, emailem: fundacja-fao@o2.pl
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Internet w Twoim zasięgu (II nabór)

„INTERNET W TWOIM ZASIĘGU”
Wójt Gminy Jarczów ogłasza drugi nabór wniosków w ramach projektu „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” realizowanym przy współudziale Gminy Jarczów, współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Regulamin i Wniosek zgłoszeniowy dostępne są:
w Urzędzie Gminy Jarczów (pok. Nr 9)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie (pok. Nr 12)
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Regulamin, Wniosek

Wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku przyjmowane będą w dniach 30.08.2010r. do 15.09.2010r.

Zaproszenie na Dożynki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości Dożynek Gminno Parafialnych Jarczów 2010, które odbędą się dnia 22 sierpnia 2010 roku w Jarczowie.
Program uroczystości:
11:00 - Msza święta w kościele parafialnym w Jarczowie
12:30 - Przemarsz korowodu na plac przy SOK w Jarczowie
13:00 - Przemówienia okolicznościowe
13:30 - Część artystyczna
15:00 - Wspólna biesiada uczestników dożynek

Uroczystość dożynkowa jest współfinansowana ze środków operacji "Propagowanie kultury ludowej poprzez wzmacnianie potencjału zespołów śpiewaczych z terenu Gminy Jarczów oraz organizację imprezy promującej dziedzictwo kulturowe" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,609,655 Unikalnych wizyt