Portal Gminy Jarczów

Zmiana Biuletynu Informacji Publicznej

Informujemy o zmianie adresu Biuletynu Informacji Publicznej UG Jarczów:

http://ugjarczow.bip.lubelskie.pl

Od dnia 10 kwietnia 2013r wszystkie nowe informacje będą zamieszczane tylko i wyłącznie na nowym biuletynie

Informacja o koncercie

W imieniu Stowarzyszenia Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi "Zamojskie Amazonki" i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny w dniu 15.03.2013 r.w OSIR godz. 19.00. Dochód ze sprzedaży biletów będzie przeznaczony na pomoc biednym i szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy.
Bilety można min. nabywać w Biurze Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu Raka Piersi w Zamościu przy ul. Kolegiackiej 16 (więcej informacji na plakacie).

Uzupełniający nabór wniosków na demontaż i usunięcie eternitu

Gmina Jarczów informuję, że w dniach od 4 marca 2013r. do 8 marca 2013r.odbędzie się uzupełniający nabór wniosków na demontaż i usunięcie eternitu.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy Jarczów lub osobiście w Urzędzie Gminy Jarczów pokój nr 3 lub 9. Obowiązkowymi załącznikami do wniosku są:
 1. Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Mapa działki
Po zakwalifikowaniu wniosków do realizacji wszelkie koszty związane z demontażem i transportem pokryć dachowych pokrywa Urząd Marszałkowski w Lublinie.
Więcej informacji oraz pliki do pobrania po kliknięciu w Czytaj więcej

XX Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 lutego 2013r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2012rok.
 9. ZATWIERDZENIE planu sieci szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych i granic ich obwodu w roku szkolnym 2013/2014.
 10. UCHWALENIE Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
 11. Dyskusja
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość,
  3. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Jarczów informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości (plik *.pdf)

Nowy system gospodarki odpadami - deklaracja

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jarczów uchwały Nr XVI/83/12 z dnia 20 września 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jarczów. (tekst uchwały poniżej)

Informujemy o obowiązku złożenia w/w deklaracji (druk do pobrania poniżej) przez każdego właściciela nieruchomości w terminie do 30 stycznia 2013 roku.


Deklarację można składać w siedzibie Urzędu Gminy Jarczów, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą elektroniczną na adres ug@gmina-jarczow.pl

Adres Urzędu Gminy Jarczów:
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów


Uchwała
Druk deklaracji (plik *.doc)
Druk deklaracji (plik *.pdf)
Wzór wypełnienia deklaracji (plik *.pdf)
Stawki opłat (plik *.pdf)

XIX Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
28 grudnia 2012r.
o godzinie 10:00
odbędzie się XIX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok.

Pozostałe tematy:
 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok,
 2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2013 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

XVIII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
13 grudnia 2012r.
o godzinie 11:00
odbędzie się XVIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/12.
 9. Dyskusja
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  2. w sprawie sprzedaży gruntów,
  3. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości,
  4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. w sprawie określenia metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi orazustalenia stawki opłat,
  6. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na którym nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,
  7. w sprawie ustalenia stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Jarczów w dniu 06.12.2012r.

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
6 grudnia 2012r.
o godzinie 9:00
w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie rozpocznie się posiedzenie
stałych komisji Rady Gminy Jarczów


W części wspólnej posiedzenia Wójt Gminy przedstawi projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2013

Dalsze obrady kontynuowane będą w każdej komisji odrębnie
Komisje dokonają:
 • analizy projektu uchwały budżetowej gminy w zakresie swojego działania,
 • opracują opinie do projektu uchwały budżetowej gminy.


Komisje pracować będą również nad projektem planu pracy komisji na rok 2013.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kowalski


Informacja o wyniku II konkursu na Kierownika w ramach projektu: Lepszy start - większe szanse

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika projektu:
Informacja


Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"Program: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura
Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury
Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 781 257 CHF (45 229 083 PLN)


   Źródła finansowania:
85 % - Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
15 % - Budżet województwa


Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2012 r. - 30 czerwiec 2016 r.
Projekt jest obecnie na etapie finalnej oceny przez stronę szwajcarską.
Projekt ma zasięg regionalny i będzie realizowany na terenie województwa lubelski

Nabór wniosków 19 XI - 18 XII 2012r.› Deklaracja uczestnictwa w projekcie

› Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
     Załącznik Nr 1 - Wytyczne
     Załącznik Nr 2 - Ocena
     Załącznik Nr 3 - Wniosek dla osób fizycznych
     Załącznik Nr 4 - Wniosek dla wspólnot mieszkaniowych
     Załącznik Nr 5 - Wniosek dla jednostki samorządu terytorialnego
     Załącznik Nr 6 - Wniosek dla spółdzielni mieszkaniowej
     Załącznik Nr 7 - Zestawienie zbiorcze wniosków od osób fizycznych
     Załącznik Nr 8 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
     Załącznik Nr 9 - Protokół odbioru końcowego wykonanych prac
     Załącznik Nr 10 - Oświadczenie
     Załącznik Nr 11 - Karta przekazania odpadu

›  Regulamin + Załączniki (Wersja dla CZARNO-BIAŁYCH drukarek)

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

oraz w Urzędzie Gminy Jarczów pok. nr 3 (tel. 84 663 45 19, 84 663 45 79)

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,759,797 Unikalnych wizyt