Portal Gminy Jarczów

Konkurs ofert upowszechnianie kultury i sportu

Wójt Gminy Jarczów
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Pełna treść ogłoszenia: www.jarczow.netbip.pl

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kopertach zamkniętych w sekretariacie Urzędu Gminy Jarczów, z zaznaczeniem na kopercie nazwy zadania, którego Oferta dotyczy.
 2. Termin składania Ofert do dnia  15 marca 2011 r. - do godz. 800.
 3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25 )
 4. Do Oferty należy załączyć :
  • aktualny odpis z rejestru,
  • statut.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Oferty niekompletne lub z brakami i błędami formalno - rachunkowymi, nie będą brały udziału w dalszej procedurze konkursowej. 

III Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 grudnia 2010r.
o godzinie 10:00
odbędzie się III w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego nieobecnego na I i II sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.
 10. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010,
  2. w sprawie programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jarczów.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

II Sesja Rady Gminy - złożenie ślubowania przez Wójta

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 grudnia 2010r.
o godzinie 10:00
odbędzie się II w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na I sesji Rady Gminy.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i ustalenie przedmiotu ich działania.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu w Jarczowie,
  2. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 9. Dyskusja.
 10. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

I Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
2 grudnia 2010r.
o godzinie 09:00
odbędzie się I w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym tematem porządku obrad będzie:
1) złożenie ślubowania przez radnych,
2) ukonstytuowanie się Rady Gminy.

Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów

Uprzejmie informujemy, że Gmina Jarczów uzyskała dofinansowanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013"

Kwota dofinansowania: 339 500,00 zł
Całkowita wartość tej operacji: 628 913,36 zł


Lista operacji - pobierz
Ogłoszenie na stronach Lubelskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich www.prow.lubelskie.pl

"Aktywni Obywatele - Aktywne Obywatelki"

W dniu 8 listopada w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się uroczyste seminarium połączone z otwarciem Punktu Porad Prawnych i Obywatelskich w Tomaszowie Lubelskim i w Biłgoraju. Zapraszamy do udziału w seminarium oraz do korzystania z bezpłatnych porad świadczonych w ramach PPPiO


Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Gminą Biłgoraj, Gminą Tomaszów Lubelski oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego NIWA realizuje projekt pt. „Aktywni Obywatele – Aktywne Obywatelki”, w ramach którego mieszkańcy i podmioty z powiatów biłgorajskiego i tomaszowskiego będą mogli korzystać od listopada br. do końca lipca 2013 roku z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

W ramach projektu z porad korzystać będą mogły zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, jak i podmioty administracji publicznej. Funkcjonowanie punktu porad w Tomaszowie Lubelskim zainaugurowane zostanie uroczystym seminarium, które odbędzie się: 8 listopada br od godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Tomaszowie Lubelskim W ramach seminariów przewidziane są następujące prelekcje:
• Porady prawne i obywatelskie – kto może skorzystać, jak możemy pomóc?
• Jak założyć stowarzyszenie lub fundację?
• Jak działać zgodnie z prawem w organizacji pozarządowej? – odpowiedzialność prawna osób wchodzących do zarządów i organów nadzorujących w NGO.
Udział w seminariach jest bezpłatny. Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej.

Program seminarium Tomaszów Lubelski
Formularz seminarium Tomaszów Lubelski

Formularze prosimy przesłać mailem lub faxem do dnia 4 listopada br włącznie:
Fundacja Aktywności Obywatelskiej, tel./fax. 81 532 25 52, emailem: fundacja-fao@o2.pl
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Internet w Twoim zasięgu (II nabór)

„INTERNET W TWOIM ZASIĘGU”
Wójt Gminy Jarczów ogłasza drugi nabór wniosków w ramach projektu „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” realizowanym przy współudziale Gminy Jarczów, współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Regulamin i Wniosek zgłoszeniowy dostępne są:
w Urzędzie Gminy Jarczów (pok. Nr 9)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie (pok. Nr 12)
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Regulamin, Wniosek

Wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku przyjmowane będą w dniach 30.08.2010r. do 15.09.2010r.

Zaproszenie na Dożynki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości Dożynek Gminno Parafialnych Jarczów 2010, które odbędą się dnia 22 sierpnia 2010 roku w Jarczowie.
Program uroczystości:
11:00 - Msza święta w kościele parafialnym w Jarczowie
12:30 - Przemarsz korowodu na plac przy SOK w Jarczowie
13:00 - Przemówienia okolicznościowe
13:30 - Część artystyczna
15:00 - Wspólna biesiada uczestników dożynek

Uroczystość dożynkowa jest współfinansowana ze środków operacji "Propagowanie kultury ludowej poprzez wzmacnianie potencjału zespołów śpiewaczych z terenu Gminy Jarczów oraz organizację imprezy promującej dziedzictwo kulturowe" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

Powszechny Spis Rolny

W roku 2010 we wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE) są przeprowadzane powszechne spisy rolne. Również Polska zgodnie z ustawą z 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040), od 1 września do 31 października br. przeprowadzi Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010). Spis ten ma dla Polski szczególne znaczenie. Jest to bowiem pierwszy spis rolny po przystąpieniu naszego kraju do UE. Dane uzyskane z PSR 2010 umożliwią obiektywną ocenę sytuacji rolnictwa polskiego i obszarów wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego rynku europejskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące PSR 2010 znajdziecie Państwo na stronach internetowych statystyki publicznej (www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl), tj. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, jak i Urzędów Statystycznych w poszczególnych województwach.

Spis będzie przeprowadzany głównie poprzez Rachmistrzów spisowych którzy wyruszą w teren od 8 września od tego dnia również rozpoczną pracę ankieterzy telefoniczni. Więcej informacji: Ulotka
Rachmistrzami spisowymi w naszej Gminie są:
Pani Magdalena Żurawska
Pani Aleksandra Prus
Pan  Ireneusz Wojnarski
Pani Agnieszka Grabska

Istnieje również możliwość od 1 września do 31 października dokonania tzw. samospisu przez internet szczegóły: Ulotka na temat samospisu

Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy.

Projekt współpracy straży pożarnych


Gmina Jarczów przystąpiła do realizacji projektu
"Współpraca straży pożarnych powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego."

Projekt ten będzie realizowany w latach 2010-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Do projektu przystąpiły wszystkie gminy z Powiatu Tomaszowskiego.

Projekt zakłada realizację następujących przedsięwzięć:
 1. Wizyty studyjne delegacji strażaków i samorządowców, wymiana doświadczeń między partnerami.
 2. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń dla jednostek straży pożarnych i służb współdziałających.
 3. Organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych, koncertów strażackich orkiestr dętych, obchodów Dnia Strażaka, festynów strażackich, konkursów plastycznych i turniejów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
 4. Wydawnictwa okolicznościowe, kultywowanie tradycji pożarniczych oraz promocja zasad bezpieczeństwa pożwrowego w środowiskach lokalnych
W ramach projektu Gmina Jarczów uzyskała środki w wysokości 40 000 zł do wykorzystania 20 000zł w roku 2010 oraz 20 000 zł w roku 2011.

Internet w Twoim zasięgu

„INTERNET W TWOIM ZASIĘGU”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jarczów do udziału w projekcie „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” realizowanym przy współudziale Gminy Jarczów, współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek

W dniu 2 sierpnia 2010r. komisja w składzie Jerzy Zawiślak, Aneta Mękal i Paweł Sroga zweryfikowała złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym w wyniku czego utworzona została lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do udzielenia wsparcia w ramach projektu "Internet w Twoim zasięgu" poniżej lista do pobrania:

Lista rankingowa
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,540,825 Unikalnych wizyt