Portal Gminy Jarczów

Zapytonie ofertowe Psycholog przedszkolny

W związku z rezygnacją psychologa z realizacji zajęć psychologicznych, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Jarczowie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć PSYCHOLOGICZNYCH dla uczestników projektu pn. ”Idę do Przedszkola”

Okres prowadzenia zajęć: od września 2013 do czerwca 2014

Termin składania ofert: do dnia 09.08.2013 r. (do godz. 15.00).

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 CV
Załącznik nr 3 Oświadczenie

Termorenowacja budynku Urzedu Gminy

Zadanie pod nazwą : „Termorenowacja budynku Urzędu Gminy w Jarczowie

wykonano dzięki współfinansowaniu:Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
"

Zasady segregacji śmieci i harmonogram odbioru

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2013:
 1. Gródek, Gródek-Kolonia, Łubcze, Nedeżów, Przewłoka, Sowiniec, Szlatyn, Wierszczyca, Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia
   Daty odbioru:
  • 1 lipiec (poniedziałek)
  • 5 sierpień (poniedziałek)
  • 2 wrzesień (poniedziałek)
  • 1 październik (wtorek)
  • 4 listopad (poniedziałek)
  • 2 grudzień (poniedziałek)
 1. Chodywańce, Jarczów, Jarczów-Kolonia Druga, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jurów, Korhynie, Nowy Przeorsk, Plebanka, Zawady
   Daty odbioru:
  • 2 lipiec (wtorek)
  • 6 sierpień (wtorek)
  • 3 wrzesień (wtorek)
  • 2 październik (środa)
  • 5 listopad (wtorek)
  • 3 grudzień (wtorek)


 • Selektywnie zebrane odpady komunalne: co miesiąc w dzień odbioru śmieci

 • Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i remontowe: 10 sierpień 2013

 • W każdą sobotę na wysypisku odpadów komunalnych w Wierszczycy w godzinach 10:00-12:00 będzie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychZasady segregacji:Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jarczowie 2013

Wójt Gminy Jarczów
Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jarczowie
i Prezes GLKS „Graf” Chodywańce

Zapraszają
na

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jarczowie

które odbędą się dnia 23 czerwca 2013 roku o godzinie 9:00 na boisku szkolnym w Jarczowie.

Więcej szczegółów na plakacie: PLAKAT

II Nabór 2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


II Nabór

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

piątek, 28 czewca 2013 — środa, 17 lipca 2013

 

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”

wniosków o przyznanie pomocy

 

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków 97.000,00 zł

 

 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
 2. od 28 czerwca 2013 r. do 17 lipca 2013 r.

 3. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”, Łaszczów, ul. Krótka 2, 22-650 Łaszczów
 4. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 5. Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” www.stowarzyszenieg6.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
 6. Kryteria wyboru operacji niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań zamieszczone zostały na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” www.stowarzyszenieg6.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
 7. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajduję się na stronie internetowej www.stowarzyszenieg6.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
 8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: operacja musi uzyskać na etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru min. 10 % maksymalnej liczby pkt.
Załączniki do pobrania - pobierz


XXIII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 czerwca 2013r.
o godzinie 11:00
odbędzie się XXIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 10. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.
 11. Zapoznanie się Rady Gminy z informacją o stanie mienia Gminy.
 12. Zapoznanie się Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 13. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 14. Dyskusja
 15. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/102/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013r,
  3. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarczów.
 19. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Targi Produktów LokalnychWyłączenie analogowego sygnału telewizji naziemnejWięcej informacji pod poniższymi linkami:
Ulotka str 1
Ulotka str 2
Ulotka str 3

Informacja - badania mammograficzne

I N F O R M A C J A


Dotyczy: profilaktycznych badań mammograficznych.

Trwa Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Bezpłatne badania można wykonać w:

SP Szpital Wojewódzki w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10
telefon: 84-677-38-16


XXII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
23 maja 2013r.
o godzinie 10:00
odbędzie się XXII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Jarczów
 9. Dyskusja
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wezwania przez Panią Mariolę Czok zam. Nedeżów do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr VII/35/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 25-08- 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
  2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2013 roku,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/102/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013r.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Spotkania informacyjne dotyczące projektu budowy Farmy wiatrowej na terenie naszej Gminy

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące
projektu budowy Farmy Wiatrowej na terenie naszej Gminy
zorganizowane przez inwestora: firmę Kresy I.

Więcej informacji pod tym linkiem: Zaproszenie
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,759,779 Unikalnych wizyt