Portal Gminy Jarczów

Informacja o wynikach konkursów na Koordynatora i Specjalistę ds. finansowych w ramach projektu: Idę do przedszkola

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Koordynatora:
Koordynator

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Specjalista ds. finansowych:
Specjalista

Listy kandydatów z konkursów na Koordynatora i Specjalistę ds. finansowych w ramach projektu: Idę do przedszkola

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w konkursie na stanowisko Koordynatora:
Lista Koordynator

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w konkursie na stanowisko Specjalista ds. finansowych
Lista Specjalista

Konferencja Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii

Nowy system goapodarki odpadami

Szanowny Mieszkańcu,

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Więcej Szczegółów pod poniższym linkiem:
Szczegółowe informacje o zmianach

Badanie słuchu 22.06.2012r.

Festiwal Trzech Kultur

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jarczowie

Wójt Gminy i Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Jarczowie
uprzejmie zaprasza


na

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jarczowie
które odbędą się
dnia 17 czerwca 2012 roku o godzinie 13:00
na boisku szkolnym w Jarczowie


Porządek zawodów:
 1. Powitanie uczestników
 2. Wręczenie odznaczeń strażackich
 3. Zawody strażackie
 4. Podsumowanie zawodów
 5. Grochówka strażacka

Nabór Wniosków w ramach G6 Grzędy Sokalskiej

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


Małe Projekty
(limit dostępnych środków 127 731,35 zł)


Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz

www.stowarzyszenieg6.pl/projekty3/mp/

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków 69 365,69 zł)


Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Pobierz
Ekonomiczny Plan Operacji Pobierz
Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu Operacji Pobierz
Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz
Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy Pobierz
Oświadczenie Pobierz
Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis Pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego prowadzenie działalności Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz

www.stowarzyszenieg6.pl/projekty3/tw/

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków 191 000,00 zł)


Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Pobierz
Ekonomiczny Plan Operacyjny Pobierz
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacyjnego Pobierz
Oświadczenie o uzyskanej pomocy de mininims Pobierz
Oświadczenie Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz

www.stowarzyszenieg6.pl/projekty3/roz/
XV Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
13 czerwca 2012r.
o godzinie 11:00
odbędzie się XV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 10. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.
 11. Zapoznanie się Rady Gminy z informacją o stanie mienia Gminy.
 12. Zapoznanie się Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 13. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 14. Dyskusja
 15. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Idę do przedszkola” oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację,
  2. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „lepszy start-większe szanse” oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację,
  3. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Jarczowie,
  4. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.
 19. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Konkurs na stanowisko Specjalista ds. finansowych w ramach projektu: Idę do przedszkola

Gmina Jarczów ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych w ramach projektu : „Idę do przedszkola”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Szczegółowe ogłoszenie: Pobierz (*.pdf)

Gmina Jarczów ogłaKonkurs na stanowisko Koordynatora projektu pn: Idę do przedszkola

Gmina Jarczów ogłasza konkurs na stanowisko:

Koordynatora projektu pn: „Idę do przedszkola” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Szczegółowe ogłoszenie: Pobierz (*.pdf)

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,646,092 Unikalnych wizyt