Portal Gminy Jarczów

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Jarczów informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości (plik *.pdf)

Nowy system gospodarki odpadami - deklaracja

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jarczów uchwały Nr XVI/83/12 z dnia 20 września 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jarczów. (tekst uchwały poniżej)

Informujemy o obowiązku złożenia w/w deklaracji (druk do pobrania poniżej) przez każdego właściciela nieruchomości w terminie do 30 stycznia 2013 roku.


Deklarację można składać w siedzibie Urzędu Gminy Jarczów, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą elektroniczną na adres ug@gmina-jarczow.pl

Adres Urzędu Gminy Jarczów:
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów


Uchwała
Druk deklaracji (plik *.doc)
Druk deklaracji (plik *.pdf)
Wzór wypełnienia deklaracji (plik *.pdf)
Stawki opłat (plik *.pdf)

XIX Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
28 grudnia 2012r.
o godzinie 10:00
odbędzie się XIX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok.

Pozostałe tematy:
 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok,
 2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2013 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

XVIII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
13 grudnia 2012r.
o godzinie 11:00
odbędzie się XVIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/12.
 9. Dyskusja
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  2. w sprawie sprzedaży gruntów,
  3. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości,
  4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. w sprawie określenia metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi orazustalenia stawki opłat,
  6. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na którym nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,
  7. w sprawie ustalenia stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Jarczów w dniu 06.12.2012r.

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
6 grudnia 2012r.
o godzinie 9:00
w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie rozpocznie się posiedzenie
stałych komisji Rady Gminy Jarczów


W części wspólnej posiedzenia Wójt Gminy przedstawi projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2013

Dalsze obrady kontynuowane będą w każdej komisji odrębnie
Komisje dokonają:
 • analizy projektu uchwały budżetowej gminy w zakresie swojego działania,
 • opracują opinie do projektu uchwały budżetowej gminy.


Komisje pracować będą również nad projektem planu pracy komisji na rok 2013.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kowalski


Informacja o wyniku II konkursu na Kierownika w ramach projektu: Lepszy start - większe szanse

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika projektu:
Informacja


Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"Program: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura
Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury
Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 781 257 CHF (45 229 083 PLN)


   Źródła finansowania:
85 % - Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
15 % - Budżet województwa


Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2012 r. - 30 czerwiec 2016 r.
Projekt jest obecnie na etapie finalnej oceny przez stronę szwajcarską.
Projekt ma zasięg regionalny i będzie realizowany na terenie województwa lubelski

Nabór wniosków 19 XI - 18 XII 2012r.› Deklaracja uczestnictwa w projekcie

› Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
     Załącznik Nr 1 - Wytyczne
     Załącznik Nr 2 - Ocena
     Załącznik Nr 3 - Wniosek dla osób fizycznych
     Załącznik Nr 4 - Wniosek dla wspólnot mieszkaniowych
     Załącznik Nr 5 - Wniosek dla jednostki samorządu terytorialnego
     Załącznik Nr 6 - Wniosek dla spółdzielni mieszkaniowej
     Załącznik Nr 7 - Zestawienie zbiorcze wniosków od osób fizycznych
     Załącznik Nr 8 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
     Załącznik Nr 9 - Protokół odbioru końcowego wykonanych prac
     Załącznik Nr 10 - Oświadczenie
     Załącznik Nr 11 - Karta przekazania odpadu

›  Regulamin + Załączniki (Wersja dla CZARNO-BIAŁYCH drukarek)

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

oraz w Urzędzie Gminy Jarczów pok. nr 3 (tel. 84 663 45 19, 84 663 45 79)

Nie dla czadu

„NIE dla czadu” - konferencja w MSW
Każdy sezon grzewczy w Polsce to około stu ofiar tlenku węgla. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i podległe służby mają sprawnie wykonywać swoje zadania, wtedy kiedy trzeba ratować życie ludzkie, ale również musimy dbać o prewencję i edukować społeczeństwo. Dlatego właśnie teraz, na kilka dni przed przyjściem pierwszych mrozów rozpoczynamy akcję informacyjną „NIE dla czadu” i liczymy, że dotrzemy z informacją o zagrożeniach, jakie niesie za sobą „cichy zabójca” do jak największej liczby osób - powiedział szef MSW Jacek Cichockie podczas dzisiejszej (24 października br.) konferencji prasowej inaugurującej wspólną akcję informacyjną MSW i Państwowej Straży Pożarnej „NIE dla czadu”. W konferencji wzięli również udział: Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW oraz gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP.

Treść informacji o konferencji oraz film edukacyjny znajdują się na stronie: Nie dla czadu konferencja w MSW
Akcja "Nie dla czadu"
Informator Państwowej Straży Pożarnej
Ulotka

Gmina Jarczów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika projektu w ramach projektu: Lepszy start - większe szanse

Gmina Jarczów ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika projektu w ramach projektu: „Lepszy start – większe szanse”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Szczegółowe ogłoszenie: Pobierz (*.pdf)

Rekrutacja: Lepszy start - większe szanse

"Lepszy start – większe szanse - program rozwojowy szkół gminy Jarczów" pod taką nazwą od listopada 2012 r. rozpocznie się realizacja projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Jest to projekt skierowany do uczniów szkół z terenu gminy Jarczów (Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie, Szkoła Podstawowa w Chodywańcach, Szkoła Podstawowa w Gródku).
Projektodawcą jest Gmina Jarczów, która pozyskała na realizację projektu 357 916,97 zł, z własnych środków przeznaczyła 63 161,82 zł (wkład niepieniężny - wynajem sal). Całość projektu, którego realizacja potrwa od listopada 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. opiewa na kwotę 421 078,79 zł.
Zajęcia będą się odbywać w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie, Szkole Podstawowej w Chodywańcach i w Szkole Podstawowej w Gródku.
Celem głównym projektu jest wdrożenie programów rozwojowych w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie, Szkole Podstawowej w Chodywańcach i Szkole Podstawowej w Gródku przez poszerzenie oferty edukacyjnej skutkującej wyrównywaniem braków edukacyjnych i pedagogicznych oraz rozwojem zainteresowań, uzdolnień artystycznych i ogólnych u wszystkich uczniów szkół z gminy Jarczów.
Plakat

W ramach projektu realizowany będzie szereg zajęć grupowych i indywidualnych:
 • język angielski
 • język polski
 • język rosyjski
 • informatyka
 • biologia
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • matematyka
 • przyroda
 • rozwój zainteresowań: dziennikarskich, teatralnych, plastycznych, muzycznych
 • poradnictwo psychoedukacyjne
 • logopedyczne
 • Szkolny Ośrodek kariery
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne
oraz
 • wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • wycieczka do teatru w Lublinie
 • wyjazdy na basen
Ponadto szkoła zostanie wyposażona w wysokiej jakości sprzęt m.in. tablice interaktywne, projektory multimedialne, laptopy, mikroskopy, aparat cyfrowy, tablice sucho ścieralne, materace, odtwarzacz CD i kolumny, ekran multimedialny, słowniki oraz inne pomoce dydaktyczne.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymają dodatkowo materiały dydaktyczne na zajęcia
REGULAMIN PROJEKTU

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do wychowawców przekazanych Państwu dokumentów w terminie do 31 października 2012. Dokumenty:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – załącznik nr 3

Bardzo liczymy na Państwa pomoc.
Spróbujmy razem rozwiązać problem nierównego dostępu do dobrej edukacji dzieci wiejskich, który obniża ich szanse w porównaniu z dziećmi z miasta.

Informacja o wynikach konkursów na Kierownika i Koordynatora w ramach projektu: Lepszy start - większe szanse

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika projektu:
Kierownik

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Koordynatora:
Koordynator
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,646,005 Unikalnych wizyt