Portal Gminy Jarczów

XII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 grudnia 2011r.
o godzinie 10:00
odbędzie się XII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwalenie budżetu Gminy na 2012 rok
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  • odczytanie opinii komisji stałych, wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Informacja z działalności Rady Gminy za 2011 rok
  • wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2011 rok
  • wystąpienie przewodniczących komisji.
 12. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2012 rok
  • przedstawienie projektu planu pracy Rady przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2012 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady
  • przedstawienie projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok,
  3. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 16. Zamknięcie obrad


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

Mieszkańcy Gminy Jarczów


W związku z realizacją projektu: Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Gmina Jarczów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych w 2012 roku.

Termin składania wniosków razem z innymi wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Jarczów w terminie do 16 stycznia 2012 r. Wniosek o dofinansowanie można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Jarczów w godzinach pracy lub pobrać ze strony urzędu korzystając z linków zamieszczonych na końcu tej informacji

Informację w tym temacie można otrzymać telefonicznie pod nomerem (84) 663 45 79.

Wymaganym dokumentem przy składaniu wniosku jest dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim lub pozwolenie na budowę.


Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
Wniosek
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” rozstrzygnięty!


Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” zorganizowany był przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W terminie do 21 października 2011 r. wpłynęło 5 aplikacji konkursowych zgłoszonych przez: Gminę Mełgiew, Gminę Łuków, Gmina Wisznice, LGD „Dolina Wieprza i Poru” oraz Powiat Tomaszowski.

Dnia 24 października w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Lubartowskiej 74 A odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej oceniającej aplikacje zgłoszone do konkursu. W wyniku obrad trzech niezależnych ekspertów, spośród pięciu zgłoszonych aplikacji wyłoniono trzy, które znalazły się w gronie Laureatów Konkursu:
 1. Partnerstwo "Dolina Zielawy i Piwonii", lider - Gmina Wisznice, partnerzy: Gmina Jabłoń, Gmina Rossosz, Gmina Podedwórze, Gmina Sosnówka, Gmina Parczew, Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, LGD „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszenie Razem dla Parczewa, Eko-Triomix Sp. z o.o., DMG Sp. z o.o. Zgłoszona aplikacja otrzymała 85 pkt.

 2. Partnerstwo Powiatu Tomaszowskiego, lider – Powiat Tomaszowski, partnerzy: Miasto Tomaszów Lubelski, Gminy: Łaszczów, Lubycza Królewska, Jarczów, Krynice, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Telatyn, LGD „Roztocze Tomaszowskie”, Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. Zgłoszona aplikacja otrzymała 80 pkt.

 3. Partnerstwo Energetyczne Powiatu Łukowskiego i Ryckiego, lider - Gmina Łuków, partnerzy: Gmina Adamów, Gmina Kłoczew, Gmina Krzywda, Gmina Stanin, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Nowodwór, Wojcieszków, Miasto Stoczek Łukowski, LGD „Razem ku lepszej przyszłości”. Zgłoszona aplikacja otrzymała 75,33 pkt.


Każdy Laureat konkursu otrzymuje wsparcie w dalszej części realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” w formie:
 1. Udziału 12 przedstawicieli partnerstwa (jednostki samorządu terytorialnego – jst i organizacje pozarządowe - op) w dwóch wizytach studialnych, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Celem wizyt będzie prezentacja dobrych praktyk polskich jst, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE;
 2. Udziału 12 przedstawicieli partnerstwa (jst i op) w wyjazdowych dwudniowych seminariach, których celem będzie rozwój współpracy w ramach partnerstw;
 3. Opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE dla powiatów, które swoim działaniem obejmie zwycięskie partnerstwo. Strategie zostaną opracowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przez ekspertów w okresie od lutego do maja 2012 roku. W ich opracowanie będą zaangażowani przedstawiciele partnerstwa (12 osób reprezentujących jst i op). Zostanie dla nich zorganizowane dwudniowe wyjazdowe spotkanie robocze. Opracowana Strategia zarządzania zmianą gospodarczą zostanie umieszczona na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i będzie popularyzowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny jako dobra praktyka regionalna;
 4. 800 egzemplarzy dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą wydanych w celach informacyjnych i promocyjnych.

Ponadto, każde zwycięskie partnerstwo ma możliwość przeprowadzenia prezentacji swojej lokalnej koncepcji współpracy w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE, m.in.:
 • podczas seminarium poświęconego odnawialnym źródłom energii i poprawie efektywności energetycznej, które zostanie zorganizowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011,
 • podczas Konferencji regionalnej na zakończenie realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku.

Dodatkowo laureaci konkursu będą promowani na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl oraz w lokalnych mediach.

XI Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
8 grudnia 2011r.
o godzinie 11:00
odbędzie się XI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski radnych.
 7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów dla realizacji farm wiatrowych na terenie sołectwa: Nowy Przeorsk, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek-Kolonia, Wierszczyca, Gródek, Łubcze.
  • dyskusja,
  • podjęcie stosownej uchwały.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali numer 21 w budynku Urzędu Gminy Jarczów

Konkurs "Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego"

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” organizowanym w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”. Realizacja Konkursu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.

III Powiatowy Piknik Sołtysów

Stowarzyszenie - Zrzeszenie Sołtysów RP w Tomaszowie Lubelskim
Wójt GMiny Jarczów, Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie
Starosta Tomaszowski


Zapraszają
na
III Powiatowy Piknik Sołtysów

który odbędzie się dnia 25 września 2011 roku
w JarczowieProgram:
11:00 – Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jarczowie
12:15 – zwiedzanie zabytkowej cerkwi pw. Św. Mikołaja
12:30 – część oficjalna
13:00 – część artystyczna:
 • Zespół Bravo
 • Rapsodia – chór nauczycieli z Lubyczy Królewskiej
 • Zespoły KGW z Gminy Jarczów – "Jarczowianki" z Jarczowa, "Uśmiech" z Jarczowa - Kolonii Pierwszej, "Czerwona Jarzębina" z Jarczowa – Kolonii Drugiej

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

VIII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
15 września 2011r.
o godzinie 9:00
odbędzie się VIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2011 roku.
 9. Uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie.
 10. Dyskusja
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przystąpienia przez Gminę Jarczów do projektu partnerskiego pod nazwą „Transgraniczne partnerstwo-bezpieczne środowisko”,
  2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.
 13. Zamknięcie obrad.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obradach.

Dozynki 2011

W dniu 28 sierpnia w miejscowości Gródek odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne połączone z Jubileuszem 95-lecia OSP Gródek.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony, następnie wszyscy uczestnicy przeszli Korowodem Dożynkowym na plac przy Szkole Podstawowej w Gródku.
Starościną tegorocznych dożynek była Pani Elżbieta Kaczkowska z Gródka a starostą Pan Zenon Biszko z Korhyń.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Jarczów Zdzisław Wojnar. Historię OSP Gródek przedstawił Komendant Gminny, Prezes OSP Gródek Sławomir Czok. Zostały wręczone medale i odznaczenia strażackie za zasługi dla pożarnictwa. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu zespołów śpiewaczych z tereny Gminy.
Po zakończeniu części artystycznej odbył się konkurs z nagrodami rzeczowymi „Z wiatrem za pan brat” zorganizowany przez firmę EDP Renewables inwestora farmy wiatrowej Kresy oraz pokazy sprzętu Straży Granicznej w Hrebennem oraz Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim

Zdjęcia z dożynek

Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Zmiana adresu LAWP

Uprzejmie informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dniem 1 października 2011 zmienia swoją siedzibę.

Nowy Adres:
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,464,693 Unikalnych wizyt