Portal Gminy Jarczów

"Idę do przedszkola"

Uprzejmie informujemy, że Gmina Jarczów uzyskała dofinansowanie zadania pod nazwą: "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Po negocjacjach które odbyły się 11 maja 2012r. kwota dofinansowania i wartość całej inwestycji przedstawiają się następująco:
Kwota dofinansowania: 589 631,40 zł
Całkowita wartość tej operacji: 693 684,00 zł

Uchwała Zarządu Województwa - pobierz
Lista rankingowa operacji - pobierz
Strona internetowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl


Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

XIV sesja Rady Gminy Jarczów

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
26 kwietnia 2012r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XIV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Jarczów za lata 2009-2011 oraz prognozy na rok 2012.
 9. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
 10. Dyskusja
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Jarczów informuje, że w dniu 9 marca 2012 roku w budynku Urzędu Gminy w Jarczowie przy ul. 3 Maja 24 został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 9 marca 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz Działek

Obwieszczenie Wójta Gminy Jarczów

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "BUDOWIE PARKU ELEKTROWNI WIATROWYCH NA TERENIE GMINY JARCZÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Obwieszczenie (w pliku *.pdf): Treść Obwieszczenia

XIII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 lutego 2012r.
o godzinie 11:00
odbędzie się XIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2011rok.
 9. ZATWIERDZENIE planu sieci szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych i granic ich obwodu w roku szkolnym 2012/2013.
 10. UCHWALENIE Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,
  • w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki,
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie,
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
 14. Zamknięcie obrad


Obrady prowadzone będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jarczowie

BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu Garncarstwa, Koronkarstwa oraz Bibułkarstwa
Zapisy:
Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 14B, Tomaszów Lubelski (tel.: (84) 664-42-42)
oraz
Urząd Gminy Jarczów pok. nr 9Do pobrania:
Regulamin
Kwestionariusz uczestnika
Umowa

AKROPOL - program stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich

Na prośbę "Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC" zamieszczamy poniższe ogłoszenie:


AKROPOL – program stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich, WYSTARTOWAŁ!!!


"2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.

Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w województwie (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie). Dodatkowo fundacja rozwija pasje stypendystów AKROPOLu organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych.

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są mieszkańcami terenów wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego (850 zł/netto na członka rodziny), i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,75 bądź są finalistami kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Aby ubiegać się o stypendia AKROPOL należy wypełnić formularz on-line, który przesłany zostanie AUTOMATYCZNIE do właściwego Koordynatora Wojewódzkiego naszej Fundacji oraz  sprawdzić stronę www naszej Fundacji w dniu 30 marca  2012 roku, aby zapoznać się z wynikami pierwszej fazy rekrutacji.


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze on-line dostępne są na stronie www.efc.edu.pl.
Dodatkowe informacje:
Maciej Ziółkowski
Koordynator Wojewódzki Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC
tel. +48 696-648-119
mziolkowski@efc.edu.pl

Urząd Skarbowy zaprasza

Nabór kandydatów na szkolenie dla kandydatów na pilota wycieczek

Na prośbę Lubelskiej Fundacji Odnowy Zabytków zamieszczamy poniższe ogłoszenie

Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków rozpoczęła nabór na szkolenie dla kandydatów na pilotów wycieczek.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące w branżach: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, organizacją imprez turystycznych i zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub prowadzące własną działalność w ww. branżach na terenie województwa lubelskiego.
Projekt „Nowe kompetencje pracowników branży turystycznej w województwie lubelskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły…
Plakat

Zmiana terminów przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy.

Wójt Gminy Jarczów informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w następujących terminach:
 • od 1 lutego 2012r. do 29 lutego 2012r. wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r
 • od 1 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012r. do 31 lipca 2012r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku wynosi 81,70 zł / 1 ha użytków rolnych
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,431,619 Unikalnych wizyt