Portal Gminy Jarczów

Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o otwartym konkursie

Wójt Gminy Jarczów ogłasza otwarty konkurs ofert
dotyczący powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2019 roku
Treść ogłoszenia: www.ugjarczow.bip.lubelskie.pl

XXXI Bieg Hetmański

IV Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
18 stycznia 2019r.
o godzinie 9:00
odbędzie się IV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja na temat sytuacji demograficznej w Szkole Podstawowej w Chodywańcach.
 9. Przedstawienie opinii przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ochrony Przeciwpożarowej, w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkole Podstawowej w Chodywańcach.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały: w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chodywańcach w Szkołę Filialną w Chodywańcach.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów.
 13. Przedstawienie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Jarczów dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli będących mieszkańcami Gminy Jarczów,
  2. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Jarczów,
  3. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
  4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Staży Pożarnych w działaniach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach.
 14. Dyskusja na temat sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów oraz nad projektami przedstawionych uchwał.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Jarczów dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli będących mieszkańcami Gminy Jarczów,
  2. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Jarczów,
  3. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
  4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Staży Pożarnych w działaniach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Ostrzeżenie o silnych mrozach na terenie województwa lubelskiego

Informacja dotycząca obowiązku badania przedubojowego świń


Harmonogram zebrań sołeckich w 2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu 2019r.

Polowania koła łowieckiego Nr 8 Łoś w Lublinie (styczeń 2019) oraz polowanie koła Nr 32 "Lis" w Tomaszowie Lubelskim

Wykaz planowanych dyżurów na 2019r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego

Obwieszczenie Wojewody dot. używania materiałów pirotechnicznych w 2018r.

VI Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Wygenerowano w sekund: 0.04
1,482,066 Unikalnych wizyt