Portal Gminy Jarczów

Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XX edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do udziału - jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.

UWAGA!
Karty zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesyłać w terminie do 20 marca 2020 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku.

Więcej informacji na stronie CDR:
https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Zawiadomienie o likwidacji szkół

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego o Koronawirusie

Gorące posiłki dla mieszkających samotnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez osoby starsze i niepełnosprawne mieszkające samotnie z gorących posiłków, dowiezionych do miejsca zamieszkania przygotowywanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku.

Osoby chętne proszone są o kontakt z pracownikami GOPS Jarczów pok. nr 4 i 5 w budynku Urzędu Gminy Jarczów ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów lub pod numerem telefonu 84 663 43 91.

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o otwartym konkursie ofert dotyczącym realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2020 roku
OGŁOSZENIE

Możliwości rozwoju przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich w 2020 roku - spotkanie informacyjne w Zamościu 28.01.2020

XII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

Zasady ochrony drobiu przed chorobą ptasiej grypy

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii

Objawy ptasiej grypy u ludzi.

Ptasia grypa u ludzi wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą:
– gorączka,
– kaszel,
– ból gardła,
– bóle mięśni, stawów,
– zapalenie spojówek,
– ataksja.

W ciężkich przypadkach może także powodować problemy z oddychaniem oraz prowadzić do zapalenia płuc.

Drogi zakażenia.

Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi pod warunkiem przestrzegania zasad higieny. Człowiek może zakazić się wirusem grypy ptaków poprzez bardzo bliski bezpośredni kontakt     z zakażonym drobiem, bądź z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi jego odchodami. Bezpośredni kontakt oznacza przenoszenie lub przebywanie w odległości do 1 metra od ptaków, bądź też ich odchodów.

Osobom podróżującym w rejony, gdzie potwierdzono przypadki zachorowań na grypę ptaków u ludzi, w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia zaleca się:

 • przestrzeganie zasad higieny osobistej, szczególnie mycie rąk przed spożywaniem pokarmów, po wyjściu z toalety, po kichaniu itp.,
 • unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi,
 • przestrzeganie higieny kaszlu i kichania, w tym, w czasie kaszlu lub kichania zakrycie ust i nosa chusteczką oraz natychmiastowe wyrzucenie zużytej chusteczki bezpośrednio po użyciu (gdy nie jest to możliwe należy kasłać lub kichać w zgięcie łokcia)
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami,
 • spożywanie tylko żywności poddanej właściwej obróbce termicznej (gotowanej, pieczonej, duszonej, dobrze wysmażonej);
 • stosowanie się do zaleceń miejscowych służb sanitarnych oraz lekarzy.
Więcej informacji pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow


Źródło: www.powiat-tomaszowski.com.pl

Harmonogram odbioru odpadów styczeń - marzec 2020r. oraz nowe konto na opłaty za odpady.

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odbiór odpadów prosimy wpłacać na następujące konto:
43 9639 1035 2006 3500 0143 0015

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznychOstrzeżenie o ulewnych opadach deszczu 23-25.12.2019 r.Wygenerowano w sekund: 0.01
1,764,452 Unikalnych wizyt