Portal Gminy Jarczów

Rajd Rowerowy po Grzędzie Sokalskiej

Zapraszamy


na


IV Wojewódzki Rajd Rowerowy
po Grzędzie Sokalskiej,
który odbędzie się w dniach 18 i 19 czerwca 2011r.Trasa rajdu - 33 km: Wierszczyca – Gródek – Wola Gródecka – Hopkie – Bukowiec – Rezerwat Lipowy – Typin – Podhorce – Nowa Wieś – Nedeżów – Wierszczyca


 1. Miejsce startu i mety – zbiórka uczestników w dniu 18 czerwca o godz.12.00 przy Szkole Podstawowej w Wierszczycy.
 2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 18.06.2011r. na adres; e-mail: usmiech.zycia@wp.pl, listownie, telefonicznie lub osobiście w biurze rajdu.


PROGRAM RAJDU w dniu 18.06.2011r.
12.00 – 12.30 - odprawa przed startem,
12.35 - zamknięcie listy zgłoszeń do rajdu,
12.45 - otwarcie rajdu,
13.00 - start Rajdu,
16.00 - zamknięcie trasy,
16.30 - spotkanie integracyjne, ognisko
19 czerwca 2011r. – Gminne Święto Sportu na które zapraszamy uczestników Rajdu.


Organizator:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”
tel. 785809662, e-mail: usmiech.zycia@wp.pl

„Zadanie realizowane ze środków finansowych Województwa Lubelskiego”

"Kreatywność - drogą do sukcesu"

Szynobus w Bełżcu - Rozkład jazdy

Lubelskie Asocjacje Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiatach

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i  przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

„LUBELSKIE ASOCJACJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIATACH”

Termin realizacji: 01.02.2011 – 31.01.2012

Nabór na wolne stanowisko w Urzedzie Gminy

Wójt Gminy Jarczów
Ogłasza nabór na stanowisko
ds. projektów europejskich i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Jarczów


 1. Nazwa i adres jednostki:
  Urząd Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów.
 2. Stanowisko urzędnicze: ds. projektów europejskich i zamówień publicznych.
 3. Niezbędne wymagania od kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  3. brak karalności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe (preferowane techniczne np. budowlane, energetyczne, drogowe).
 4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  2. obowiązkowość , rzetelność i staranność,
  3. dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy: Open Office lub Microsoft Office).
  4. Umiejętność rozliczania projektów europejskich i środków z budżetu państwa.
 5. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1. Przygotowywanie zamówień publicznych Urzędu Gminego i jednostek organizacyjnych Gminy oraz prowadzenie dokumentacji zamówień zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  2. Przygotowywanie wniosków oraz prowadzenie dokumentacji związanej z projektami o pozyskanie funduszy.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys ( CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
  4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu,
  5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.

  6. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr 101 , poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 ze zm.).
 7. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
  1. ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko ds. projektów europejskich i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Jarczów” należy złożyć osobiście sekretariacie Urzędu Gminy Jarczów – pok nr 17, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub przesłać na adres Urząd Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24 w terminie do dnia 15.04.2011r.

  2. Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  3. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
  4. po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.gmina-jarczow.pl oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jarczów – www.jarczow.netbip.pl w menu Urząd pod pozycją Nabór na wolne stanowiska, upowszechniona zostanie informacja zawierająca listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Z każdym z kandydatów ujętych na liście, o której mowa wyżej zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie podanym w przedmiotowej informacji.

  5. Informacji o przebiegu postępowania udziela pracownik ds. kadrowych – Edward Prus – pok. 23, tel. 84 663 45 19
 8. Informacja o wyniku naboru:
  1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
  2. stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gmina-jarczow.pl
  3. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.jarczow.netbip.pl
  4. tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jarczów.
 9. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy
  1. zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
  2. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, Wójt Gminy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 2011r.

Dnia 05 marca 2011 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie odbył się Julileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego następujących par:
 1. Halina i Bronisław Bajek Jarczów
 2. Lucyna i Henryk Buczak Łubcze
 3. Leokadia i Edward Daczyszyn Korhynie
 4. Stanisława i Bolesław Dziuba Gródek
 5. Halina i Marian Gorzko Wierszczyca
 6. Kazimiera i Julian Hajduk Jarczów-Kolonia Pierwsza
 7. Stefania i Mieczysław Jenduła Gródek-Kolonia
 8. Alfreda i Stanisław Kamiński Wola Gródecka
 9. Marianna i Bolesław Kielar Wierszczyca
 10. Kazimiera i Tadeusz Knap Gródek-Kolonia
 11. Wanda i Benedykt Kopciuch Jarczów-Kolonia Pierwsza
 12. Stefania i Bronisław Korbecki Jarczów-Kolonia Pierwsza
 13. Cecylia i Adolf Kozyra Łubcze
 14. Eugenia i Tadeusz Kozyra Łubcze
 15. Eugenia i Antoni Kubiszyn Chodywańce
 16. Helena i Jan Kusiak Łubcze
 17. Janina i Zdzisław Maryńczak Chodywańce
 18. Krystyna i Adam Międlarz Nedeżów
 19. Bronisława i Stefan Puchacz Zawady
 20. Janina i Jan Syrtów Zawady
 21. Czesława i Julian Szopa Łubcze
 22. Kazimiera i Albin Trześniowski Szlatyn
 23. Maria i Jan Zyza Szlatyn
Swoją obenością zaszczycili: Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Krzysztof Szwal, Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego – Jan Dawidowski, Wójt Gminy Jarczów - Zdzisław Wojnar, Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Kowalski. Uroczystość uświetniła Schola młodzieżowa "Promyczki" działająca przy Parafii w Chodywańcach, Młodzież z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie oraz Kapela Ludowa z Werbkowic.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.
Wszelkie informacje dotyczące tegoż spisu znajdują się na niżej podanych stronach internetowych:
www.stat.gov.pl
www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm
www.stat.gov.pl/lublin/index_PLK_HTML.htm

Natomiast w dniach od 1 do 17 marca 2011r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy.
Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem: Komunikat w sprawie obchodu przedspisowego

Ulotkę zawierającą informacje na temat NSP2011 można pobrać pod tym linkiem: Ulotka NSP 2011 (plik *.pdf)

Aby obejrzeć poniższe plakaty w większym formacie należy kliknąć na wybrany plakat.

IV Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
24 lutego 2011r.
o godzinie 10:00
odbędzie się IV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Zatwierdzenie planu sieci szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych i granic ich obwodu w roku szkolnym 2011/2012
 9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
 10. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Jarczów na lata 2011-2015 pod nazwą „Rodzina bez przemocy”, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki,
  2. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Konkurs ofert upowszechnianie kultury i sportu

Wójt Gminy Jarczów
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Pełna treść ogłoszenia: www.jarczow.netbip.pl

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kopertach zamkniętych w sekretariacie Urzędu Gminy Jarczów, z zaznaczeniem na kopercie nazwy zadania, którego Oferta dotyczy.
 2. Termin składania Ofert do dnia  15 marca 2011 r. - do godz. 800.
 3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25 )
 4. Do Oferty należy załączyć :
  • aktualny odpis z rejestru,
  • statut.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Oferty niekompletne lub z brakami i błędami formalno - rachunkowymi, nie będą brały udziału w dalszej procedurze konkursowej. 

III Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 grudnia 2010r.
o godzinie 10:00
odbędzie się III w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego nieobecnego na I i II sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.
 10. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010,
  2. w sprawie programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jarczów.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

II Sesja Rady Gminy - złożenie ślubowania przez Wójta

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 grudnia 2010r.
o godzinie 10:00
odbędzie się II w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na I sesji Rady Gminy.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i ustalenie przedmiotu ich działania.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu w Jarczowie,
  2. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 9. Dyskusja.
 10. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,267,563 Unikalnych wizyt