Portal Gminy Jarczów

Informacja o wynikach konkursów na Kierownika i Koordynatora w ramach projektu: Lepszy start - większe szanse

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika projektu:
Kierownik

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Koordynatora:
Koordynator

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa

Informacja o wynikach naboru: plik *.pdf

Lista ofert i kandydatów na stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa

Lista ofert: plik *.pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: plik *.pdf


Gmina Jarczów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika projektu w ramach projektu: Lepszy start – większe szanse

Gmina Jarczów ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika projektu w ramach projektu: „Lepszy start – większe szanse”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Szczegółowe ogłoszenie: Pobierz (*.pdf)

Gmina Jarczów ogłasza Konkurs na stanowisko Koordynatora projektu pn: Lepszy start - większe szanse

Gmina Jarczów ogłasza konkurs na stanowisko:

Koordynatora projektu w ramach projektu: „Lepszy start – większe szanse”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Szczegółowe ogłoszenie: Pobierz (*.pdf)

XVI Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
20 września 2012r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XVI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2012 roku.
 9. Dyskusja
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie podziału gminy Jarczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  2. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, ustalania odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat oraz trybu ich pobierania,
  3. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  4. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jarczów,
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  7. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa w Urzędzie Gminy Jarczów

Wójt Gminy Jarczów
Ogłasza nabór na stanowisko
ds. komunalnych i drogownictwa w Urzędzie Gminy Jarczów

Szczegółowa treść ogłoszenia: plik *.pdf

Nabór na stanowisko: Kierownik biura LGD


Zarząd Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej” – Lokalna Grupa Działania
Ogłasza nabór na stanowisko:
Pracownik ds. kierowania Biurem LGD – Kierownik Biura

Szczegółowe informacje

Gminne Przedszkole w Jarczowie ogłasza nabór uczestników dzieci do projektu pt. Idę do przedszkola

Dożynki 2012

Rada Gminy Jarczów
Wójt Gminy Jarczów
Proboszcz Parafii Rzymsko–Katolickiej w Jarczowie


Zapraszają
na

Dożynki Gminno - Parafialne
Które odbędą się dnia 19 sierpnia 2012r.
na placu przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie


W programie:
10:45 – Zbiórka delegacji dożynkowych przy kościele parafialnym w Jarczowie
11:00 – Msza Święta w kościele parafialnym w Jarczowie
12:30 – Przemarsz korowodu dożynkowego na plac przy SOK
12:45 – Przemówienia okolicznościowe
13:30 – Występy zespołów śpiewaczych


Dodatkowe atrakcje:

 • Konkursy
 • Z wiatrem za pan brat” - konkurs wiedzy o energii wiatrowej, fundator nagród EDP Renewables inwestor farmy wiatrowej Kresy
 • Grochówka i Grill
 • Plac zabaw dla dzieci
 • 21:00 zabawa taneczna z zespołem Bravo

Pamiętaj o wykonywaniu mammografii

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,388,507 Unikalnych wizyt