Portal Gminy Jarczów

III Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
28 grudnia 2018r.
o godzinie 11:00
odbędzie się III w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. UCHWALENIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2019
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
  • przedstawienie projektu planu pracy Rady przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady
  • przedstawienie projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie pozostałych uchwał:
  • w sprawie wystąpienia Gminy Jarczów ze Stowarzyszenia "G6 Grzędy Sokalskiej" działającego jako Lokalna Grupa Działania,
  • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”,
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  • w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Pomóż dzieciom przetrwać zimę aukcja charytatywna w Lubelskim Urzedzie Wojewódzkim

Zaproszenie na XVII Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

TUKS "Sokół Mechanik" sekcja tenisa stołowego zaprasza wszystkich chętnych uczniów z Powiatu Tomaszowskiego na XVII Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty, które zostaną rozegrane w dniu 20 grudnia 2018r. w sali ZS1 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Wyspiańskiego 8.
Więcej szczegół€w w załączonym regulaminie:
Regulamin XVII Mistrzostw
Strona www:TUKS "Sokół Mechanik"

Ostrzeżenie o marznących opadach 01-02.12.2018 oraz 06-07.12.2018

II Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
30 listopada 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się II w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 12 października 2018r. i z sesji z dnia 21 listopada 2018r..
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i ustalenie przedmiotu ich działania – podjęcie stosownych uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
  2. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jarczów
   • Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
   • Komisja Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ochrony Przeciwpożarowej
  3. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Uchwała w sprawie powołania składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej.
 8. Przerwa (w przerwie obrad planowane jest odbycie wspólnych posiedzeń wszystkich komisji w celu rozpatrzenia spraw dotyczących uchwał podatkowych na 2019 rok oraz wydanie stosownych opinii).
 9. Podjęcie pozostałych uchwał:
  • w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok” ;
  • w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/196/18 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jarczów;
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 10. Dyskusja
 11. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w w sali 21 Urzędu Gminy Jarczów, przy ul. 3 Maja 24

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Informacja o zawarciu umowy w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

I Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
21 listopada 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się I w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II
w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmnin kadencji 2018 - 2023


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Wybór wiceprzewodniczącego/cych Rady Gminy.
 7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku z tytułu huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc. (ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.10.2018 r.)

Więcej informcji

Możliwość oddania krwi w czasie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Plany polowań Kół Łowieckich działających na terenie gminy Jarczów

11 listopada 2018

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,412,501 Unikalnych wizyt