Portal Gminy Jarczów

Aktualności

19.02.2018r.
Informujemy o rozpoczęciu rozeznania rynkowego
w celu zakupu sceny estradowej na potrzeby Urzędu Gminy Jarczów
Zaproszenie do składania ofert

Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2018

Termomodernizacja budynku SOK

Ostrzeżenie o marznących opadach 21.12.2017r.

Obwieszczenie Wojewody dot. używania materiałów pirotechnicznych w 2017r.

XXVI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
28 grudnia 2017r.
o godzinie 12:00
odbędzie się XXVI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok.
 10. Dyskusja.
 11. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018 rok o r a z planów pracy pozostałych stałych komisji Rady.
 13. Informacja z działalności Rady Gminy za 2017 rok.
 14. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jarczów, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/17 w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  3. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  4. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr XXIV/148/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  5. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 17. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informacja o szkoleniach LODR

Ostrzeżenie o silnym wietrze 11-14.12.2017

Konferencja "Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od stycznia 2018"

XXV Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
23 listopada 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXIV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Uchwalenie podatków
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Jarczów.
  (materiał znajduje się do wglądu u Przewodniczącego Rady Gminy)
 10. Dyskusja.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Bezzwrotne dotacje OWES

Zawiadomienie o dezynfekcji wodociągu

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,172,344 Unikalnych wizyt