Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Aktualności

Informacja GOPS Jarczów
W okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze ( 500+) przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2017-18


Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów w sprawie złożenia oferty w trybie pozakonkursowym

Wójt Gminy Jarczów przedstawia ofertę złożoną przez
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Szyszła w Jarczowie
z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn:
"Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej - Cecylianka 2017"
w okresie od 10.11.2017 do 31.12.2017r.


Link do ogłoszenia, treści oferty oraz formularza zgłaszania uwag

Ostrzeżenie o silnym wietrze 30-31.10.2017

Ostrzeżenie o silnym wietrze 29-30.10.2017

Komunikat WKU w Zamościu

Zostań Żołnierzem
2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Zainteresowanych służbą wojskową w jednostkach OT, zapraszamy niezwłocznie do Punktu Informacyjnego dla kandydatów do WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52, codziennie w godz. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny - 261 181 102. Niezbędne informacje wraz z materiałami dydaktycznymi z zakresu terytorialnej służby wojskowej sa do pobrania w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu - www.zamosc.wku.wp.mil.pl

Plan polowań Koło Łowieckie NIWA w Ulhówku

Spotkanie KOWR "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości"

XXIV Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
23 października 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXIV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy w stosunku do pracowników Urzędu zobowiązanych do ich złożenia.
 9. Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Gminy w stosunku do radnych.
 10. Zapoznanie radnych z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
 11. Informacja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
 12. Dyskusja.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  2. w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  3. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jarczów,
  5. w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  6. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Jarczów,
  7. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 15. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Sprawozdanie z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...)"

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Bezpłatna mammografia 22 listopada 2017r.

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,115,693 Unikalnych wizyt