Portal Gminy Jarczów

Charytatywny turniej piłki nożnej - Ojcowie Dla Jurka /Zmiana terminu/

Informujemy, iż Charytatywny Turniej Piłki Nożnej “Ojcowie dla Jurka”, który miał się odbyć 23 czerwca został przełożony na inny termin.
Z przyczyn niezależnych od Organizatorów Turniej zostanie rozegrany we wrześniu.
O dokładnym terminie rozgrywek poinformujemy w późniejszym terminie.

Wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi 19.06.2019r.

VI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
17 czerwca 2019r.
o godzinie 10:00
odbędzie się VI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jarczów za rok poprzedni.
 10. Debata nad raportem o stanie Gminy Jarczów.
  1. Głosy radnych;
  2. Głosy mieszkańców.
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
 15. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
 16. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 17. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 18. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 19. Dyskusja.
 20. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 21. Przerwa.
 22. Zapoznanie się Rady Gminy z wynikami audytu przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Jarczów.
 23. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 24. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 25. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jarczów,
  2. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/77/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jarczów,
  3. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jarczów na lata 2019-2022",
  4. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  5. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  6. w sprawie podjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2019 roku,
  7. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarczów,
  8. w sprawie zmian w uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
  9. inne uchwały.
 26. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkola

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursów znajdują się
na stronie BIP naszego Urzędu:
Ogłoszenia o konkursach

Ankietowe badania rolne

Ostrzeżenie IMGW o Burzach z gradem w dniu 20.05.2019r.

Majówka Maryjna 2019

Przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do 31 maja 2019

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Z wnioskiem, by rolnikom dać dodatkowy czas na ubieganie się o dopłaty, wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami pogodowymi.

W tym roku po raz drugi ARiMR przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Co roku o dopłaty ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do 9 maja złożyli oni niespełna 740 tys. wniosków przez internet. Wraz z oświadczeniami do Agencji wpłynęło do piątku łącznie blisko 950 tys. formularzy.

ARiMR apeluje, by ze składaniem wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus nie czekać do ostatniej chwili. W razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu dokumentów czy w sprawach związanych z obsługą techniczną aplikacji do biur powiatowych ARiMR. Czynna jest także infolinia – pod numerem 800 38 00 84 można uzyskać, np. informacje w przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu.

Warto pamiętać, że kto złoży wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich obszarowych za 2019 r. do 31 maja może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości.

Szczegółowe informacje o aplikacji eWniosekPlus wraz z filmami instruktażowymi znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.Źródło: www.arimr.gov.pl

Trzeci nabór Zgłoszeń Lokalizacji - usuń azbest bezpłatnie


Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019r. do dnia 24.05.2019r.

Bezpieczni bez azbestu - film informacyjny projektu

Więcej in formacji na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie lokalizacji

Zmiana terminu odbioru odpadów

3 Maj 2019

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,513,112 Unikalnych wizyt