Portal Gminy Jarczów

Ostrzeżenie o silnym wietrze 24-25.09.2018r.

XXXII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
20 września 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXXII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski radnych.
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jarczów,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Rozbudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 3527L Nedeżów- Sowiniec",
  3. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
  4. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Jarczów,
  5. w sprawie zmian w wielotetniej prognozie finansowej,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informacja dot. aktualizacji liczby domowników

Szczepienie Lisów 21-26 września 2018r.

Biznes Lubelskie 2018: Bezpłatne spotkania dla mikroprzedsiębiorców

Zagrożenie pożarowe w lasach

ZAGROŻENIE POŻAROWE W LASACH

W związku występowaniem w 2018r. większej niż w latach ubiegłych liczby pożarów w lasach, w tym w przeważającej większości w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypominamy o konieczności realizacji przez właścicieli i zarządców wspomnianych lasów, obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz rozporządzenia ministra środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Ostrzeżenie o burzach 04-05.09.2018r.

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP w Jarczowie


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości


W dniu 21 sierpnia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Wójt Gminy Jarczów oraz Skarbnik Gminy podpisali umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP w Jarczowie.
W ramach projektu zostaną zakupione:
agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy oraz defibrylator.
Dofinansowanie dla Gminy Jarczów wyniosło: 55 935,00 zł

Groźny szkodnik - kornik ostrozębny

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,316,040 Unikalnych wizyt