Portal Gminy Jarczów

Aktualności

07.06.2018r.
Wybory Sołtysa sołectwa Wierszczyca
na dzień

21.06.2018
- Treść zarządzenia Wójta

"Cała Polska Bada Słuch"

Konsultacje społeczne poświęcone bezpieczeństwu

Ostrzeżenie o marznących opadach 06-07.03.2018r.

Informacje dotycząca programu "Twoja Energia"

Historia Ożwiona - szkolenie 09.03.2018

"spoKREWnieni służbą" - ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

Dzień Kobiet 2018

Ostrzeżenie o silnym mrozie 24.02-02.03.2018r.

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2018-02-27 do 7:30 2018-02-28:
PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Obowiązują: Do godz.10:00 dnia 02.03.2018 OSTRZEŻENIE nr 10 na SILNY MRÓZ/1 wydane o godz.22:46 dnia 24.02.2018.
Czas wydania: 2018-02-26 11:36:00
Synoptyk IMGW-PIB: Jakub Gawron

Od 7:30 2018-02-28 do 7:30 2018-03-01:
PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Obowiązują: Do godz.10:00 dnia 02.03.2018 OSTRZEŻENIE nr 10 na SILNY MRÓZ/1 wydane o godz.22:46 dnia 24.02.2018.
Czas wydania: 2018-02-26 11:36:00
Synoptyk IMGW-PIB: Jakub Gawron

Od 7:30 2018-03-01 do 7:30 2018-03-02:
PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Obowiązują: Do godz.10:00 dnia 02.03.2018 OSTRZEŻENIE nr 10 na SILNY MRÓZ/1 wydane o godz.22:46 dnia 24.02.2018.
Czas wydania: 2018-02-26 11:36:00
Synoptyk IMGW-PIB: Jakub Gawron

Źródło: www.pogodynka.pl/przewidywanie/wojewodztwo-lubelskie


XXVII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
27 lutego 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXVII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podział Gminy na okręgi wyborcze – podjęcie stosownej uchwały.
 9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018- podjęcie stosownej uchwały.
 10. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2018 – podjęcie stosownej uchwały.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale nr XIX/115/17 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
  2. zmieniająca uchwałę Nr XXII/120/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Gminy Jarczów,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku, dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Jarczów dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli, będących mieszkańcami Gminy Jarczów,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Zamość (z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych),
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Zamość (z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2018 r .bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu),
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

To już ostatni moment - załóż Profil Zaufany i wyślij JPK_VAT (informacje z Ministerstwa Cyfryzacji)

Ostrzeżenie o marznących opadach 16-17.02.2018r.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,200,674 Unikalnych wizyt