Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Informacja o spotkaniu w ramach spotkań "Środa z Funduszami"

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż w dniu 5 października 2016 r. organizuje spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia unijnego dla obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem form dotacyjnych i zwrotnych dla osób na samozatrudnienie oraz podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje na obszarach wiejskich. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

Spotkanie odbędzie się 5 października br. w Zamościu, w sali nr 319, przy ul. Partyzantów 94, od godz.10.00. Zgłoszenia proszę kierować poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.rpo.lubelskie.pl /zakładka „weź udział w szkoleniach i konferencjach”/ lub bezpośrednio telef. 84 6393134; 6380267.

Zapraszamy

Wsparcie dla producentów mleka ograniczających produkcję mleka

Migajmy Razem!

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego ws. trudnej sytuacji rolnictwa w województwie lubelskim

Szkolenie dotyczące "Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)"Dane do kontaktu:
Kierownik Biura Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Ściegiennego 57, tel 84 665-79-70

Spotkanie w sprawie regulaminu i zasad ubiegania się o dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017

Konkurs FIO 2017 –
Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
13.09.2016, godz. 10-13.30


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

W czasie spotkania odbędzie się prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotację.

Czas spotkania – ok. 3 godzin. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 11.09.2016 r. na adres e-mail: sikora@lublin.uw.gov.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 12 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Spotkania
Godz. 10.00-10.15 – Rejestracja uczestników
Godz. 10.15-10.20 – Powitanie i otwarcie spotkania
Godz. 10.20- 11.45 – Prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotacje (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Prelegent: Filip Kołodziejski.
Godz. 11.45- 11.50 –Przerwa
Godz. 11.50-13:00 – Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowanie projektu w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu). Prelegent: Piotr Marzęda.
Godz. 13.00-13.30 – Podsumowanie i zakończenie.

****

Ogłoszenie naboru w konkursie FIO 2017 w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016 r., zaś ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu. Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny na stronie internetowej

www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf


Informacja o programie Ministerstwa Zdrowia "Leki 75+"

Galeria Dożynki 2016

XV Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
30 sierpnia 2016r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2016.
 9. Przyjęcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Jarczów na lata 2016-2020 pod nazwą „Rodzina bez przemocy”.
 10. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 11. Stanowisko Rady Gminy w sprawie szkód łowieckich.
 12. Dyskusja.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizacje zadania w zakresie bieżących remontów obiektów i sprzętów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim,
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarczów”,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na:”Rozbudowa dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ulhówek od km 9+900 do km 19+200;nr 3510L Wola Gródecka-Wierszczyca od km 15+720 do km 18+720; nr 3527L Nedeżów-Sowiniec od km 0+000 do km 0+800 i od km 1+500 do km 2+000 o łącznej długości 13,600 km”,
  5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/58/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 15. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wnioski stypendium szkolne 2016/2017

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jarczowie
informuje, że dostępne są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

wniosek należy złożyć do GZEAS Jarczów (Urząd Gminy pokój nr 14) w terminie nieprzekraczalnym do 15 września 2016 roku

Wzór wniosku (do pobrania)

Dożynki 2016

Wygenerowano w sekund: 0.06
829,405 Unikalnych wizyt