Portal Gminy Jarczów

Aktualna pogoda

Płatność kartą i telefonem

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Drugi nabór Zgłoszeń Lokalizacji - usuń azbest bezpłatnie


Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018r. do dnia 30.11.2018r.

Bezpieczni bez azbestu - film informacyjny projektu

Więcej in formacji na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie lokalizacji i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu)
Oświadczenie o braku sprzeciwu
Regulamin wraz z załącznikami

Przekazanie sprzętu dla OSP Jarczów


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości


Dnia 16 października 2018r. został przekazany dla OSP Jarczów sprzęt i wyposażenie ratownicze dla OSP Jarczowie uzyskany w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).


Dofinansowanie dla Gminy Jarczów wyniosło: 55 935,00 złKampania społeczna: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

XXXIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
12 października 2018r.
o godzinie 12:00
odbędzie się XXXIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jarczów za okres 2014-2018.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za okres 2014-2018.
 7. Informacja o realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017-2018 w gminie Jarczów.
 8. Informacja w złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy za 2017 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski radnych.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informacja o 1 posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Ostrzeżenie o silnym wietrze 02-04.10.2018r.

Strażackie Powiatowe Obchody 100-lecie Niepodległości 30.09.2018r.

Otwarcie ekspozycji pn. Niezłomni Zamojszczyzny - walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 - 1953

Akcja samorządu województwa przeciw ASF!

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego (w tym dokumenty do pobrania):
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/trwa-akcja-przeciw-asf/


Ostrzeżenie o silnym wietrze 24-25.09.2018r.

XXXII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
20 września 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXXII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski radnych.
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jarczów,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Rozbudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 3527L Nedeżów- Sowiniec",
  3. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
  4. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Jarczów,
  5. w sprawie zmian w wielotetniej prognozie finansowej,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,282,167 Unikalnych wizyt