Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Galeria Dożynki 2016

XV Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
30 sierpnia 2016r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2016.
 9. Przyjęcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Jarczów na lata 2016-2020 pod nazwą „Rodzina bez przemocy”.
 10. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 11. Stanowisko Rady Gminy w sprawie szkód łowieckich.
 12. Dyskusja.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizacje zadania w zakresie bieżących remontów obiektów i sprzętów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim,
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarczów”,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na:”Rozbudowa dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ulhówek od km 9+900 do km 19+200;nr 3510L Wola Gródecka-Wierszczyca od km 15+720 do km 18+720; nr 3527L Nedeżów-Sowiniec od km 0+000 do km 0+800 i od km 1+500 do km 2+000 o łącznej długości 13,600 km”,
  5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/58/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 15. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wnioski stypendium szkolne 2016/2017

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jarczowie
informuje, że dostępne są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

wniosek należy złożyć do GZEAS Jarczów (Urząd Gminy pokój nr 14) w terminie nieprzekraczalnym do 15 września 2016 roku

Wzór wniosku (do pobrania)

Dożynki 2016

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 01.08.2016

Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje o obowiązku złożenia przez podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną (rolników) wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wniosek o wpis zakładu podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Europejski Tydzień Sportu 2016

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Dodatkowy nabór uzupełniający wniosków na usuwanie odpadów i wyrobów zawierających azbest

Mieszkańcy Gminy Jarczów
Informujemy, że w dniach od 11 lipca do 15 lipca 2016r.) zostanie przeprowadzony UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE ODPADÓW I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYH AZBEST.
Wnioski będą kwalifikowane na podstawie kolejności zgłoszeń. Druki będą dostępne w Urzędzie Gminy pok. nr 3, 9 lub na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Link do wzorów dostępnych na naszej stronie internetowej

Wszelkich informacji na temat projektu, a także pomoc w wypełnieniu wniosku udzielają pracownicy Urzędu Gminy Jarczów. Telefon: : 84-663-45-19 lub 84-663-45-79.

IX Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych - postój w Jarczowie

W dniu 2 lipca 2016 (sobota) w godzinach 11:00 - 13:00 uczestnicy Rajdu Motorowego
planują postój przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie.
W czasie tego postoju osoby zainteresowane będą mogły oglądać motocykle.


Jubileusz 100-lecia OSP Gródek

Wójt Gminy Jarczów
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP wJarczowie
Zarząd i Jednostka OSP Gródek

mają zaszczyt zaprosić
na

Jubileusz 100-lecia OSP Gródek

który odbędzie się
3 lipca 2016r. w Gródku


Program uroczystości:
13:30 - zbiórka pocztów sztandarowych przy remizo-świetlicy OSP Gródek
13:45 - przemarsz do kościoła pw. św. Anny w Gródku
14:00 - msza święta w intencji strażaków
15:00 - przemarsz na plac uroczystości przy remizo-świetlicy
15:15 - uroczystości oficjalne
 • otwarcie uroczystości
 • rys historyczny OSP Gródek
 • odznaczenie sztandaru jednostki złotym znakiem związku
 • wręczenie odznaczeń pożarniczych
 • wystąpienia gości
W czasie trwania uroczystości zapraszamy do częstowania się grochówką strażacką
Wygenerowano w sekund: 0.02
805,362 Unikalnych wizyt