Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Ewidencja szamb

Wójt Gminy Jarczów zwraca się z uprzejma prośbą
do mieszkańców Gminy Jarczów o wypełnienie druku zgłoszenia
posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Jarczowie
lub bezpośrednio do sołtysa
w terminie do 31 grudnia 2016r.

Link do pisma Wójta Gminy Jarczów: skan pisma
Link do druku zgłoszenia szamba: plik (*.pdf) / plik (*.doc)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów

Wójt Gminy Jarczów informuję o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Szyszła w Jarczowie.
Z treścią oferty można zapoznać się oraz złożyć uwagi.
Oferta oraz formularz uwag znajduję na stronie BIP Urzędu w zakładce: zamówienia publiczne/ogłoszenia przetargowe/konkursy na podsatwie innych ustaw

Zaproszenie do konsultacji "Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi..."

Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie:

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017"

stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/16 Wójta Gminy Jarczów z dnia 12 października 2016 r.

Załączniki

Ostrzeżenie Służby Celnej

Bezpłatna konferencja (Rząd RP/organizacje pozarządowe), organizowana przez OFOP w dniach 20-21.10.2016

Na prośbę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych informujemy, że w dniach 20-21 października 2016 r. odbędzie się konferencja z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP.

Zgłoszenie udziału można dokonać do 9 października.

XVI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
11 października 2016r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XVI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy w stosunku do pracowników Urzędu zobowiązanych do ich złożenia
 9. Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Gminy w stosunku do radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Jarczów dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli będących mieszkańcami Gminy Jarczów,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,
  4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  5. w sprawie w sprawie zmian w uchwale Nr XI/58/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jarczowie

III Wieczór Papieski - Poturzyn 2016

Informacja o spotkaniu w ramach spotkań "Środa z Funduszami"

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż w dniu 5 października 2016 r. organizuje spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia unijnego dla obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem form dotacyjnych i zwrotnych dla osób na samozatrudnienie oraz podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje na obszarach wiejskich. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

Spotkanie odbędzie się 5 października br. w Zamościu, w sali nr 319, przy ul. Partyzantów 94, od godz.10.00. Zgłoszenia proszę kierować poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.rpo.lubelskie.pl /zakładka „weź udział w szkoleniach i konferencjach”/ lub bezpośrednio telef. 84 6393134; 6380267.

Zapraszamy

Wsparcie dla producentów mleka ograniczających produkcję mleka

Migajmy Razem!

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego ws. trudnej sytuacji rolnictwa w województwie lubelskim

Wygenerowano w sekund: 0.03
850,020 Unikalnych wizyt